ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်းၵေႃႈ ၶႂ်ႈသႂ်ႇ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်မိူၼ်ပိူၼ်ႈယူႇ

ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ဢိူင်ႇ (12) ဢိူင်ႇ ပႃးတင်းဢွင်ႈတီႈဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢမ်ႇပေႃးၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇပဵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ငဝ်းလၢႆးတေႃႈလဵဝ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီၶိုၼ်ႈမႃး ယဝ်ႉၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပၢႆႈၽေးၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းတႃႇသႂ်ႇၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 22 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်းမႄးလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမွၵ်ႈ (30) ပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ် တီႈၵျွင်းပုင်ႇဝူဝ်း ဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ တုၵ်းယွၼ်းတႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်၊ တႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် လႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ယိပ်း ပၢႆႉဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉၽႃႇသႃႇမၢၼ်ႈလႄႈ ၽႃႇသႃႇတႆး ဢၼ်မီးလိၵ်ႈဝႃႈ− “ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၶႂ်ႈသႂ်ႇ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၸိူင်ႉၼင်ႇပိူၼ်ႈယူႇ” ၊ “ဢၼ်ႁဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈလႆႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ သုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈ” ၊ “ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း တင်းသဵင်ႈ လႆႈယူႇထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၶီးၸႂ်ၵႂႃႇလႆႈလီလီသေၵမ်း” ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယိပ်းပၢႆႉၸုၵ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼင်ႇၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်ဝႃႈၼႆ။

ပုၼ်ႈတႃႇၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈပႃးတင်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ပေႃးတေၸတ်းႁဵတ်း လႆႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လႆႈယိုၼ်ႈတၢင်ႇလိၵ်ႈ ဝႆႉတီႈၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄးဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 20 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉဝႃႈ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းမူၼ်ႉမႄးထတ်းသၢင် ပၼ်လွင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်း (12) ဢိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတၢင်းၼမ်သေ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်း (3,000) ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေး ၵႂႃႇယူႇသွၼ်ႈသဝ်းတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈတင်းၼမ်။

ထိုင်မႃးၼႂ်းဝူင်ႈထူၼ်ႈသၢမ် လိူၼ် October 2020 မႃးၼႆႉတႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ လီၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင် ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်း (4) ဢိူင်ႇ ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ၊ ဢၼ်ၵိုတ်းထႅင်ႈတႃႇ (8) ဢိူင်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈမီးပၢင်တိုၵ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇ မၼ်းဝႆႉယဝ်ႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေဢမ်ႇသုမ်းသုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းမူၼ်ႉမႄးၸတ်းႁဵတ်းပၼ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၼႆႉ ဢိူင်ႇၼွင်သိမ်ႇ၊ ဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း၊ ဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ၊ ဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ်၊ ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵေႃႇ၊ ဢိူင်ႇၵေႃပလၢဝ်၊ ဢိူင်ႇပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း၊ ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ၊ ဢိူင်ႇပႃႇလႅင်၊ ဢိူင်ႇၵွင်းၸလၢမ်း၊ ဢိူင်ႇၶိုမ်း လႄႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢၵ်ႈ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း (12) ဢိူင်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းလႆႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ယွၼ်ႉၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၸတ်းႁဵတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်း (12) ဢိူင်ႇၼႆႉပေႃးၼႆၸိုင် ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း မွၵ်ႈ (10,000) ပၢႆ သုမ်းသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း