ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်းသၢၼ်ၶတ်းထွၼ်ယႃႉပႅတ်ႈႁူဝ်ႉၶႄႇၽိုတ်ႉၶဝ်ႈဢဝ်တီႈလိၼ်မိူင်းတႆး

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 12 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇႁိၼ် ဢိူင်ႇႁၢတ်ႇႁိၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၽွမ်ႇႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇယႃႉပႅတ်ႈလၵ်းႁူဝ်ႉ ဢၼ်ၶႄႇၽိုတ်ႉၶဝ်ႈလွမ်ႉႁူဝ်ႉၶဝ်ႈဢဝ်လႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇၶႄႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉပၵ်းလၵ်းၶဝ်ႈမႃးၽင်ႇမိူင်းတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ မီးလၢႆလၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉသေ ပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ဢမ်ႇယွမ်းပၼ်ၶႄႇၶဝ်ၶဝ်ႈမႃးသေ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇထွၼ်ယႃႉပႅတ်ႈ ႁူဝ်ႉၶႄႇ ဢၼ်ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၼင်လိၼ်မိူင်းတႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈမိူင်းၶႄႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ၶႄႇၶဝ်ၵႆႉၵႆႉၽိုတ်ႉၶဝ်ႈ ႁိမ်ဢဝ်ၼင်လိၼ်မိူင်းတႆး လႆႈသွၵ်ႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢဝ်သွၵ်ႇၼိုင်ႈ၊ လႆႈဝႃးၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢဝ်ဝႃးၼိုင်ႈႁဵတ်းၼၼ်သေ ၸိမ်ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈမႃး မၢင်ပွၵ်ႈလွမ်ႉႁူဝ်ႉပႃး ဝႃႈၼႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း တိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းလႃးလႃးသေ သၢၼ်ၶတ်းမႃးယူႇတႃႇသေႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထီႉ 9 October 2019 မိူင်းၶႄႇ ဢဝ်ၵႃးၶုတ်းလိၼ်သေ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈမႃးၶုတ်းႁွင်ႈ ႁိမ်းၶၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်လႅၼ်လိၼ်ဝဵင်းၼွင်တဝ်း မိူင်းၶႄႇ ၼႂ်းၵႄႈလႅၼ်လိၼ် BP-57 လႄႈ BP-58 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလၢႆလၢႆၸုမ်း ယၢမ်ႈသၢၼ်ၶတ်းမႃးယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈမိူၼ်ၵၼ်။

ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈၵႃႇလလူင် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်း တႄႇဢဝ်လိူၼ် November 2020 မႃးၼႆႉ မိူင်းၶႄႇဢဝ်လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပဵၼ်ၶေႃႈဢၢင်ႈသေ လွမ်ႉႁူဝ်ႉၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႅၼ်ႈၵၼ်တီႈ မိူင်းတႆး−မိူင်းၶႄႇ လႄႈ မိူင်းၶၢင်−မိူင်းၶႄႇၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၽွင်းၶဝ်လွမ်ႉႁူဝ်ႉၼႆႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်လွမ်ႉႁူဝ်ႉၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆး မီးယူႇ (8) တီႈ ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ၊ ၼႂ်းၵႄႈလၵ်းသဝ်ႁိၼ် ၶႅၼ်ႈလႅၼ်လိၼ် BP 121−122 လႅၼ်လိၼ်ဝဵင်းလဝ်ႉၵႆႇ လႄႈ ၸွမ်းလၵ်းသဝ်ႁိၼ် BP-125 ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း