ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း လႄႈ ၸုမ်းတႆးထႅင်ႈသွင်ၸုမ်း ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တင်း သိူဝ်ႈဢုၼ်ႇ ၸွႆႈထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ၸုမ်းႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မႄႈၼုမ်ႇထုင်ႉမၢဝ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇလီသေ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း လႄႈ ၸုမ်းတႆးထႅင်ႈသွင်ၸုမ်း ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တင်း သိူဝ်ႈဢုၼ်ႇ ၸွႆႈထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 January 2021 (လိူၼ်ၸဵင်လပ်း ပီႊတႆး 2115) ၸၢႆးလႃႉၵျေႃႇ လႄႈ ၸၢႆးသၢင်ႇဝုၼ်း  မီးၼမ်ႉၸႂ်ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်သေ ဢဝ်ထူဝ်ႇၼဝ်ႈၵွၵ်း 12 တိူၵ်ႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 527,500 ပျႃး လႄႈ ၸုမ်းႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မႄႈၼုမ်ႇထုင်ႉမၢဝ်း ၵေႃႈ ဢဝ်ၵုင်ႈၶူဝ်ႈႁႅင်ႈ 50 ၸွႆႉ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ သေ ႁႂ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် လႄႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽၵ်းၵပ်းၶဝ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၵေႃႉသိုၵ်း/ၼၢင်းႁၢၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယိင်းၼွင်ႉလၢဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႆႈဢဝ်ငိုၼ်းၶႄႇ 6,000 ယွၼ်ႇ သိုဝ်ႉသိူဝ်ႈႁွင်းၶႆး 300 ၽိုၼ် လႄႈ သိူဝ်ႈဢုၼ်ႇ 150 ၽိုၼ် သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် လႄႈ တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၵေႃႉသိုၵ်း/ၼၢင်းႁၢၼ် မိူၼ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း လႄႈ ၸုမ်းတႆးထႅင်ႈသွင်ၸုမ်း ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တင်း သိူဝ်ႈဢုၼ်ႇ ၸွႆႈထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ယိင်းၼွင်ႉလၢဝ် လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − ငိုၼ်းဢၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း/ၼၢင်းႁၢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ငိုၼ်းၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ်ၵူႈတီႈတီႈ ၸွႆႈထႅမ်မႃးဝႆႉတီႈၶႃႈႁဝ်းသေ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈပဵၼ်ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵေႃႉသိုၵ်း/ၼၢင်းႁၢၼ် ပေႃးတေမီးလွင်ႈဢုၼ်ႇတူဝ်ဢုၼ်ႇၸႂ်ၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈသိုဝ်ႉ သိူဝ်ႈႁွင်းၶႆး လႄႈ သိူဝ်ႈဢုၼ်ႇ တင်းၼမ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉၶႃႈ − ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ငိုၼ်းဢၼ်ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ် ၸွႆႈထႅမ် RCSS/SSA ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် ၸၢႆးၵၢၼ်ႈငိုၼ်းယီႈထုၼ်း  ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းၶႄႇ 1,000 ယွၼ်ႇ ၊ ၸုမ်းတႆးဢိၵ်ႇႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 900 ယွၼ်ႇ ၊ ၸၢႆးသၢမ်ထုၼ်း 500 ယွၼ်ႇ ၊ ယွၼ်ႈသႅင်ပဝ်း 500 ယွၼ်ႇ ၊ မူင်ႊသျိင်ႊ 400 ယွၼ်ႇ ၊ ၸၢႆးၶမ်းၵျေႃႇ 300 ယွၼ်ႇ ၊ ၸၢႆးထီးသႅင် 300 ယွၼ်ႇ ၊ သိူင်ႁၢႆႊသူၺ်ႇ+ယိင်းၶမ်းၼူၼ်း 250 ယွၼ်ႇ ၊ ႁႃႊထႆး ၵိုဝ်မႃႉ 200 ယွၼ်ႇ ၊ ၸၢႆးၸိုၼ်ႈမိူင်း 200 ယွၼ်ႇ ၊ သျႅၼ်ႊသႅဝ်းဢၢႆႈ 200 ယွၼ်ႇ ၊ သူၺ်ႇသဝ်ႊ 200 ယွၼ်ႇ ၊ လုင်းၸၢႆးသၢင်ႈဢၢႆႈ 200 ယွၼ်ႇ ၊ ၸၢႆးၸၢမ် 200 ယွၼ်ႇ ၊ ၸၢႆးမွၵ်ႇသႅင်+ၼၢင်းမွၵ်ႇသႅင် 200 ယွၼ်ႇ ၊ ၼၢင်းမွၵ်ႇသႅင်သၢမ်ပဝ်း 100 ယွၼ်ႇ ၊ ႁၢၼ်ႇလႃႉ 100 ယွၼ်ႇ ၊ ထႅၼ်ႊယႃႊ 100 ယွၼ်ႇ လႄႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉၵေႃႈ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတင်းၼမ်မိူၼ်ၵၼ်။

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း လႄႈ ၸုမ်းတႆးထႅင်ႈသွင်ၸုမ်း ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တင်း သိူဝ်ႈဢုၼ်ႇ ၸွႆႈထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွႆႈထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပွၵ်ႈၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 40 လႄႈ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈ 39 ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် RCSS/SSA တင်းၼမ်။


သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇႁဝ်းၶဝ်  ၵူႈတီႈတီႈ ၶႂ်ႈႁူမ်ႈငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢမ်ႇၼၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ယိင်းၼွင်ႉလၢဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ  Wechat ID – Nonglao758758 လႆႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း