ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 8 March 2020 ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ထုင်ႉမၢဝ်း ဢဝ်ငိုၼ်း 600,000 ပျႃး (ႁူၵ်းသႅၼ်) လႄႈ ငိုၼ်းၶႄႇ 1,400 ယွၼ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈလွႆႁူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 March 2020 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇ ထုင်ႉမၢဝ်း ဢဝ်ငိုၼ်း 400,000 ပျႃး (သီႇသႅၼ်) ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ဢၢပ်ႈဝႆႉပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈသိုဝ်ႉထူဝ်ႇလိူင် (5) ထူင်သေ သိုပ်ႇသူင်ထိုင် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS ၵေႃႈ တၢင်တူဝ်ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် တင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်း ၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင်တီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 February 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ ဢဝ်ၽၵ်းသူမ်ႈၽဵတ်း တႃႇ 42 ပူင်း ၼမ်ႉၼၵ်း 300 ၸွႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 900,000 ပျႃး(ၵဝ်ႈသႅၼ်) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း