ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ လႄႈ ဢမ်ႇႁူႉပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်

ၵူၼ်းမိူင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ 3 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၵေႃႉ ဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းတၢႆ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး သေ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၽႂ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ လႄႈ ဢမ်ႇႁူႉပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်
“ၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ Shar Htat Paing”

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 24 January 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:30 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၼၢင်းယိင်း 1 ၵေႃႉ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈသေ လႆႈပွင်ႇလႅင်းၸူးထိုင်တီႈ ၸုမ်းပႁိတ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဝႃႈၼႆ ၊ ယူႇတီႈၸုမ်းပႁိတ လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈပွင်ႇလႅင်း ယဝ်ႉသေ လႆႈၵႂႃႇဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၸိူဝ်းၶဝ် 3 ၵေႃႉ ၵႂႃႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ လႄႈ ဢမ်ႇႁူႉပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်
“ၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ Shar Htat Paing”

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ၸိူဝ်းၶဝ် 3 ၵေႃႉၼႆႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉယိုဝ်းတၢႆ လႅပ်ႈဢမ်ႇပႆႇ တၼ်းႁိုင်သင် ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးၽႂ်လႂ်ႁူႉၸွမ်းၶႃႈ ၊ ဢွင်ႈတီႈ ပဵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ယူႇၼမ်ဝႆႉ သေ ၵႆႉမီးလွင်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တၢႆ လၢႆလၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉ ၊ ၵူၼ်းထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၽႂ် ယူႇတီႈလႂ် ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း” လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 January 2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 17:00 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း လုင်းမိၼ်ႉဢူး ၽူႈမၢႆဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး သေ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၸပ်း တီႈႁူ  တီႈပဵမ်ႉ လႄႈ လႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း