ၵူၼ်းမိူင်းထႆးၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၼၢဝ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ၼမ်လိူဝ်မႃး

ဢိင်ၼိူဝ်ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးယူႇလီၼႂ်းထႆး ၽၢႆႇၶၢဝ်ႇထႆးရတ့် ဝၼ်းထီ့ 17.07.2019 ဝႃႈ ၼၢဝ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ယွၼ်ႉယုင်းၶူပ်း မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် 06.2019 ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၽႄႈဢွၵ်ႇမႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းတၢႆၵႂႃႇ 33 ၵေႃႉ။

ၸွမ်းလူၺ်ႈ မေႃယႃလူင် သုၶုမ်ႊ ၵၢၼ်ႊၸၼ်ႊၽိမၢႆႊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လၢတ်ႈဝႃႈ “ယၢမ်းလဵဝ် ရေႃးၵႃႇ ၼၢဝ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ မီးၵူၼ်းၸပ်းၼမ်လိူဝ်မႃး ၵူႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းထႆး၊ ၵူႈပွၵ်ႈ လွင်ႈၼၢဝ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼႆ့ ပဵၼ်မႃး ပီၶႅၼ်ႈပီ ဢမ်ႇၼၼ်သွင်ပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈ၊ ၵမ်းၼႆ့ယွၼ့်ရေႃးၵႃႇဢၼ်ၼႆ့ ၶိုၼ်းပေႃႇပဵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆ့ ယဝ့်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈသင်ႇႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁပ့်မိုဝ်း သင်ႇႁႂ်ႈႁူင်းယႃလူင် ၵူႈတီႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇပၼ် ဢွင်ႈတီႈတိူင်ႇပၢင်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းတၢင်း ၽၢႆႇယူတ်းယႃၶိုၵ့်တွၼတ်းရေႃးၵႃႇ ၼၢဝ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇႁႂ်ႈၶိုတ်း တၼ်းထိုင် ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵႂႃႇ ၊ ပိုတ်ႇပၼ်ပၢင်သွၼ် မေႃယႃမႂ်ႇ ဢၼ်ႁဵၼ်းမႃးယဝ့် ႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶူၼ့်ၶႂႃႉ ၊ ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ့်မႅင်း ၊ ယူတ်းယႃၽူႈၸိူဝ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၼၢဝ်ၶႆႈယိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼႆ ယူႇယဝ့်။

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈၽၢႆႇၵုမ်းထိင်းရေႃးၵႃႇ မေႃယႃလူင် သုဝုၼ်ႇၼၶျႆး ဝတ့်ထၼ ယိင့်ၸလိူၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ငဝ်းလၢႆး ရေႃးၵႃႇ ၼၢဝ်လိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼႆ့ ၸွမ်းလူၺ်ႈၽၢႆႇပၢႆးသၢႆႊ ရေႃးၵႃႇ ၸၢင်ႈၸပ်းၵၼ် တင်း ၽၢႆႇၵုမ်းထိင်းရေႃးၵႃႇ လၢတ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၼႆ့ဝႃႈ မီးၵူၼ်းၸပ်းရေႃးၵႃႇ ၼၢဝ်လိူတ်ႈဢွၵ်ႇ 15440 ၵေႃႉ လႄႈမီးၵူၼ်းလႆႈတၢႆ ယွၼ့်မၼ်းၵႂႃႇ 13 ၵေႃႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး။

လၢႆးႁႄႉၵင်ႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၽူႈမီးၼမ့်ၸႂ် ၸွႆႈၵၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ့်ပႅတ်ႈ တီႈဢၼ်ယုင်းဢွၵ်ႇၶႆႇ/လုၵ်ႈ မိူၼ်ၸိူင့် ၼင်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းယဝ့်ၸုၼ့်ပႅတ်ႈၸိူဝ်းၼၼ့်လႄႈသင် တီႈဢုမ် ဢႅင်ႇၼမ့်ၸိူဝ်း ဢမ်ႇမီးၽႃ ပိၵ့်ဝႆ့ ၼမ့်တူႇၼဝ်ႈၼႂ်းမွၵ်ႇမေႃႈၼမ့် ယႃႇႁႂ်ႈမီးၼမ့်တူႇၼဝ်ႈ ဢုမ်ႇၶီႈမႃႇ တီႈၼမ့်ယိုင်ႈၼမ့်ဢိူင်း တီႈဝႆ့ ၶႅပ်းတိၼ် သင်ၸိူဝ့်ဝႃႈမီးဝႆ့ၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းသၢၼ် Zeolites ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႆႇယုင်းလုတၢႆ တတ်းပႅတ်ႈသဵၼ်ႈသၢႆ တၢင်ႈယုင်း ။

ယွၼ်းလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းထိုင်ပႃး လၢၼ့်ၶၢႆယႃ ယႃႇႁႂ်ႈၸႅၵ်ႇၸၢႆႇ ၶၢႆပၼ်ယႃၵႄႈဝတ်း/ၼၢဝ် Aspirin / Brufen ၸိူဝ်းၼႆ့ ပၼ်တီႈၵေႃႉၵူၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ မီးလူမ်း ၸပ်း ၼၢဝ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ၼၼ့်လႃးလႃး ယွၼ့်တေ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ လိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼမ်လိူဝ်မႃး ယူႇယဝ့်။

မိူင်းလၢဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၽၢႆႇၵုမ်းထိင်းရေႃးၵႃႇ ပၢႆးသၢႆႊရေႃးၵႃႇၸၢင်ႈၸပ်း လၢတ်ႈဝႃႈ လုၵ့်တီႈၵူၼ်းၸပ်းပဵၼ်ရေႃးၵႃႇၼႆ့ ႁူဝ်ႁဵင် ယဵၼ်းမႃးပဵၼ်ႁူဝ်မိုၼ်ႇသေ လႆႈလုတၢႆၵႂႃႇ 33 ၵေႃႉ ၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈယူတ်းယႃၼမ်လိူဝ်မႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူႇ ၼွၼ်းၵူၼ်းပဵၼ်တီႈႁူင်းယႃ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ သမ့်ပေႃးလႆႈၶႂၢၵ်ႈၸႂ်ႉႁွင်ႈ (Club) ၼႂ်းႁူင်းယႃႇ ႁပ့်ၵူၼ်းမႃး ယူတ်းယႃထႅင်ႈ။

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈဢၢင်ႈဢိင်ဢဝ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင်ၵၢၼ်ငၢၼ်း ငဝ်ႈငုၼ်းၽၢႆႇၶူၼ့်ၶႂႃႉ ရေႃးၵႃႇၸၢင်ႈၸပ်း ပႅၼ်းၼၼ့်ဝႃႈ “ၼၢဝ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ပဵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းမိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2018 တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆ့ တီႈဝဵင်းလူင် မိူင်းလူင်လၢဝ်း ဝဵင်းၸၼ် မီးၵူၼ်းၸပ်းရေႃးၵႃႇ ၼၢဝ်လိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ၼမ်လိူဝ်မႃး 3095 ၵေႃႉ လႆႈတၢႆ 7 ၵေႃႉ တၢင်ႇၸႄႇဝဵင်း ဢၼ်မီးၵူၼ်းတၢႆၼမ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်း လႆႈတၢႆ 10 ၵေႃႉ ၸပ်းရေႃးၵႃႇဝႆ့ 2518 ၵေႃႉ ယူႇယဝ့်။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ- သႅင်ၸွမ်မိူင်း
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း