ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ၼႄၵၢင်ၸႂ် လိုပ်ႈႁေႃႈၸွမ်ၽွင်းလူင် ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇပူၼ်ႉတၼ်းႁဵင်း

ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် လႄႈ ထႅင်ႈလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ ႁႂ်ႈၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇပူၼ်ႉတၼ်ႁဵင်းပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၼႂ်းပီႊ 2014 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တေႃႇပေႃးထိုင်ပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး တေလႆႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ၽၢႆႇသိုၵ်းၵမ်းသိုဝ်ႈ ၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈ၊ ဢိင်ၼိူဝ် မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2014 ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈပၢၼ် ယိင်ႉလၵ်ႉ ၶျိၼ်းၼဝတ်း ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉယိင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇ ထၵ်းသိၼ် ၶျိၼ်းၼဝတ်း ၼၼ်ႉ ၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းထႆး သုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ဢၢၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႃႇလႄႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် May 2014 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းထႆး ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပရႃယုတ်း ၸၼ်းဢူဝ်းၶျႃး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၵုမ်းထိင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယူႇယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 24 August 2014 ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပရႃယုတ်း ၸၼ်းဢူဝ်းၶျႃး တႅပ်းတတ်း ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး ဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ သုတ်းသဵင်ႈပၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵႂႃႇ ၼိုင်ႈပၢၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ၊ ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းသၽႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 March 2019 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၽလင်းပရၶျႃးရၢတ်ႉ ဢၼ်လႆႈသဵင်ၵၢၼ်ၸႂ်ၼမ် လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ထႅင်ႈလၢႆပႃႇတီႇ လႆႈလိူၵ်ႈဢဝ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပရႃယုတ်း ၸၼ်းဢူဝ်းၶျႃး ပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး ထႅင်ႈပၢၼ်ထီႉ 2 လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်သေ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် ႁေႃႈလိုပ်ႈၸွမ်ၽွင်းလူင် ဢွၵ်ႇပူၼ်ႉတၼ်းႁဵင်း လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယဝ်ႉမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် လႄႈ ထႅင်ႈလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း မီးယိူင်းဢၢၼ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ပရႃယုတ်း ၸၼ်းဢူဝ်းၶျႃး ႁႂ်ႈပေႃးဢွၵ်ႇပူၼ်ႉတၼ်းႁဵင်းၼႆၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်တင်းမူတ်း ႁူမ်ႈလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ တေယူႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆလၢႆဝၼ်း ထပ်းၵၼ် တီႈတၢင်းၼႃႈ ႁိူၼ်းႁေႃလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ႈၸိုင်ႈ) ၼၼ်ႉၼႆလႄႈ လႆႈတႄႇတမ်းဝၢင်း ပိုၼ်ႉတီႈၸူႉတုမ်ၶွၼ်ႈၵၼ် တီႈသဝ်ႁိၼ်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ တွၼ်ႈတႃႇတေဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 13 October 2020 ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇတၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသမ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶၢႆႉပိုၼ်ႉတီႈၸူႉတုမ်ၵၼ်သေ ၽၢႆႇတၢင်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းလႄႈ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ 21 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 14 October 2020 ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်လၢႆလၢႆၵေႃႉ လႆႈတႄႇၸူႉတုမ်ၵၼ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 08:00 မူင်း ၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉသေ ပေႃးထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၢႆးဝၼ်း 14:00 မူင်းၼၼ်ႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ် လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႁွတ်ႈထိုင်ၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉလႄႈ တေသိုပ်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ လွပ်ႉႁွပ်ႈဝႆႉတီႈ ႁိူၼ်းႁေႃလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ) ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ႁေႃႈလိုပ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး မိူဝ်ႈပီႊ 1973

ယွၼ်ႉသင် ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် လိုပ်ႈႁေႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 14 October ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 47 ပီႊၼၼ်ႉ တီႈမိူင်းထႆး ယၢမ်ႈမီးသိုၵ်းၶိုၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇသေ ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းႁိုင်ထိုင် 15 ပီႊ ဢိၵ်ႇတင်း မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မီးလွင်ႈဢမ်လပ်ႉ တေႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇပူၼ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် October 1973 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 500,000 ၵေႃႉ လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈယိပ်းၵူႈလွၵ်းလၢႆး တွၼ်ႈတႃႇတေယႃႉၽႅဝ်ႈပႅတ်ႈလႆႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလူႉတၢႆၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း လႄႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႈၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 800 ပၢႆ လႄႈ 14 October 1973 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 19:15 မူင်းၼၼ်ႉ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မိူင်းထႆး ပႃးထီႉ (9) လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ TV ၸွတ်ႈတူဝ်ႈမိူင်းထႆးဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်း လႆႈဢွၵ်ႇပူၼ်ႉၵၢၼ်ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးယဝ်ႉၼႆသေ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸင်ႇဝွတ်ႈဝၢႆးလူင်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း