ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းထုင်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 July 2021 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ၶၢမ်ႈတၢင်းၵႃးသေ ၵႂႃႇပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပွတ်းထုင်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၵႂႃႇယူႇသဝ်းၸွမ်းဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ တင်းၼမ်သေ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းသႃႇ လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၸေႃးလွင်း (ၼႃးၸေႃႉလွင်ႈ) ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၵႂႃႇယူႇသဝ်းတီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၵျွင်းၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မီး 238 ၵေႃႉသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းလႄႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်  ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း လႄႈ ယႃႈယႃ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵဵတ်းၽူၼ် ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၵႂႃႇယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးသၢင်းၼၼ်ႉတႄႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မီး 250 ၵေႃႉသေ ၵွပ်ႈဝႃႈဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇယဝ်ႉလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 24 July 2021 ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ၼႆႉ ၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ်သေ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းယိုဝ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေဢမ်ႇၵႃး SSPP/SSA ႁူမ်ႈပွင်းတင်း ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA သေ ၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းယိုဝ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမေး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃးသေတႃႉ ၵူၺ်းၵုမ်ႇလႆႈပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်းယူႇသေ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းလီတၢင်းငၢမ်း ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Photo – CJ

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း