ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း သမ်ႉၶိုၼ်းထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လူတ်ႉၵႃးပိၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းတင်းၼမ်

ယွၼ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉပွင်းၸု ဢၼ်မီးၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်သေ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်ႁႄပၢႆႈၽေးယဝ်ႉ သမ်ႉလႆႈၶိုၼ်းထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လူတ်ႉၵႃးပိၼ်ၸွမ်းတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 20 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇဝၢၼ်ႈၼွင်လႅဝ် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ယွၼ်ႉတပ်ႉပွင်းၸု ဢၼ်မီးၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈ ၵႃႈပွင်ႇၵႃႈပဵၼ်လႄႈ မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၶီႇလူတ်ႉၵႃး ပၢႆႈမႃးႁွတ်ႈထိုင်တီႈ ၼႃႈတၢင်းႁွင်ႇ ပၢင်ႇၵေႇတုၼၼ်ႉ လူတ်ႉၵႃးတူးၵလွင်း ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပဵၼ်ၽေးပလၢတ်ႈပိၼ်ႈလူမ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢင်ၵေႃႉႁူဝ်ၶဝ်ႇႁၵ်းပႃး ၼႂ်းၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး 1 ၵေႃႉ လႄႈ ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 10:00 မူင်းၵၢင်ၼႂ်လႃႈၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၼွင်လႅဝ် တေႃႉတၢင်ႇၶူဝ်းလဵင်း လႄႈၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းမႃးတီႈ ဝၢၼ်ႈသႃးတေႃးၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉထူဝ်ႈပိၼ်ႈ တီႈလွႆလၢဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်မိူၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 4 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းတင်းမူတ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၼႃႈတႃ ၵွၵ်းႁူဝ်ၶႅၼ်ၶႃပေႃးၸွတ်ႇၵႂႃႇသဵင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉၼႆႉ 1. ၸိုဝ်ႈပႃႈၼုမ်ႇ ဢႃႇယု 57 ပီႊ 2. ပႃႈၸႅမ်ႇ ဢႃႇယု 52 ပီႊ၊ 3. ပႃႈလူႇ ဢႃႇယု 46 ပီႊ တင်းသၢမ်ၵေႃႉၼႆႉ ယူႇဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၵွင်းမူး ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး လႄႈ ၼၢႆးမွၼ်ႇၼု ဢႃႇယု 86 ပီႊ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆ ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်မိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ပွင်ႇဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးမၢၵ်ႇလူင် ယွၼ်ႉၸုမ်း SSPP/SSA ပွႆႇမၢၵ်ႇၸိူဝ်ႈလိူဝ်ႈၸိူဝ်ႈလႃႈၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းမူတ်း 7 ၵေႃႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တေၶိုၼ်းသိုပ်ႇသူင်ႇၵႂႃႇ ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 September 2021 တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 19 September 2021 သိုၵ်းတပ်ႉပွင်းၸု တိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ယူႇၵူႈဝၼ်း သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉဢမ်ႇယွမ်း 2,000 ပၢႆ ယွၼ်ႉမၢင်ပွၵ်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ တပ်ႉပွင်းၸုၶဝ် ပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း