ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ထုၵ်ႇၺႃးၵူၼ်းၸူၼ် ဢဝ်ၽႃႉၽၼ်း လႄႈ ၸူၼ်ဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းပၢႆး ဢိူင်ႇၼမ်ႉတိုင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၵူၼ်းၸူၼ် ဢဝ်ၽႃႉၽၼ်းလႄႈ ၸူၼ်ဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ တီႈႁိမ်းၸဝ်ႈမိူင်းၵုင်းလိၼ်းပုင်းၶႄႇ ၽွင်းၵၢင်ဝၼ်းသႅၵ်ႇလႅၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ထုၵ်ႇၺႃးၵူၼ်းၸူၼ် ဢဝ်ၽႃႉၽၼ်း လႄႈ ၸူၼ်ဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 18 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 07:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၼၢင်းဝႅင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းပၢႆး ဢိူင်ႇၼမ်ႉတိုင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ထုၵ်ႇၺႃးၵူၼ်းၸူၼ် 2 ၵေႃႉ ဢဝ်ၽႃႉၽၼ်းလႄႈ ၸူၼ်ဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ တီႈႁိမ်းၸဝ်ႈမိူင်းၵုင်းလိၼ်းပုင်းၶႄႇ ၽွင်းမၼ်းၼၢင်း ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ဢၢင်ႈၵႂႃႇႁႃၼေႃႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁပ်ႉႁူႉတႄႉ ၼၢင်းဝႅင်း ထုၵ်ႇၺႃးၵူၼ်းၸူၼ် ဢဝ်ၽႃႉၽၼ်းသႂ်ႇတီႈ ၵွၵ်းႁူဝ်၊ ၵွင်းလင် ဢိၵ်ႇတင်း တီႈၶႅၼ် 3 ဢွင်ႈတီႈသေ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၼၢင်းဝႅင်းၵေႃႈ ႁဵတ်းၵႅင်ႈတၢႆသေ ၵူၼ်းၸူၼ် ထၢင်ႇဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းလူႉသဵင်ႈယဝ်ႉၼႆလႄႈ  ၶဝ်ၸင်ႇလၢၵ်ႈဢဝ်တူဝ်ၼၢင်းဝႅင်း ၵႂႃႇပႅတ်ႈဝႆႉတီႈၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်းသေ ၸူၼ်ဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ ၶီႇလႅၼ်ႈပၢႆႈၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ၊ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၼၢင်းဝႅင်းၵေႃႈ ၸင်ႇၵၢၼ်းမိူဝ်းၸူးတီႈ ၸၢႆးမူးလိင်ႇ ဝၢၼ်ႈမႆႉၼိဝ်ႉသေ ၸၢႆးမူးလႅင်ႇ တင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ၸင်ႇဢဝ်တူဝ်ၼၢင်းဝႅင်း သူင်ႇယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸူၼ် 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸူၼ်ဢဝ်လူတ်ႉၼၢင်းဝႅင်း ၶီႇလႅၼ်ႈပၢႆႈၵႂႃႇသေ ၵွပ်ႈဝႃႈမၢၵ်ႇလူတ်ႉပွင်ႇလႄႈ ၸင်ႇဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ မူၵ်းသိူင်ႇဝႆႉၽၢႆႇလင် ၸဝ်ႈမိူင်းသူပ်းႁူၺ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းပၼ်ႇ−လၢင်းၶိူဝ်းသေ ပႆလူင်းၵႂႃႇၸွမ်းသႅၼ်ႈတၢင်းလူင် မုင်ႈၼႃႈၵႂႃႇ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်သေ ၸင်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈ တီႈႁူၺ်ႈႁႃႉ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လႄႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸူၼ် ဢၼ်ၸူၼ်ဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼၢင်းဝႅင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼႅင်ႇဝိၼ်း ဢႃႇယု 38 ပီႊ ၸိုဝ်ႈပေႃႈ ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇလၢတ်ႉ၊ ၸိုဝ်ႈမႄႈ တေႃႇတၢၼ်း ပွၵ်ႉမဵဝ်ႉမ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ်၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸေႃႇမူဝ်းၵျေႃႇ (ၶ) ၽူဝ်းၸေႃႇ ဢႃႇယု 43 ပီႊ ၸိုဝ်ႈပေႃႈ ဢူးၺူဝ်ႇ၊ ၸိုဝ်ႈမႄႈ တေႃႇဢူင်းၵျီႇ ပွၵ်ႉယေႇဢေးၵုၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႅင်ႇဝိၼ်း လႄႈ ၸေႃႇမူဝ်းၵျေႃႇ ဢၼ်ဢဝ်ၽႃႉၽၼ်း ၼၢင်းဝႅင်းသေ ၸူၼ်ဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်တူဝ်ၶဝ်သွင်ၵေႃႉ ၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇတြႃးယဝ်ႉ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လိူင်ႇၼမ်မႃးၵူႈဝၼ်းဝၼ်းသေ တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လႄႈ  လွင်ႈၸၵ်ႉၶုတ်ႈႁိမ်ဢဝ်လၢႆလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၼမ်မႃးယူႇၵူႈဝၼ်း။ ဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃး ၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၸူၼ်ဢဝ်ၵေႃႈ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း