ၵူၼ်းမိူင်းပႃႇၵိတ်ႉသ်တၢၼ်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းပႃႇၵိတ်ႉသ်တၢၼ်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၶႃႇရႃႇၶျီႇ (Karachi) ႁေႃႈလိုပ်ႈၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းပႃႇၵိတ်ႉသ်တၢၼ်ႇ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ဢိမ်လၼ်း ၶၼ် (Imran Khan) ဢွၵ်ႇၼႂ်းတၼ်းႁဵင်းၸွမ်ၽွင်းလူင် ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းပႃႇၵိတ်ႉသ်တၢၼ်ႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ လႆႈလုၵ်ႉတီႈတပ်ႉသိုၵ်းသေ ပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်မႃး မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပွမ် 2018 ၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸုမ်းယႂ်ႇ 9 ၸုမ်း ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ မႃးဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ် ပူၼ်ႉမႃး လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်းၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၽၢႆႇသၢၼ်ၶတ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉသေ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ငၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇၸွမ်ၽွင်းလူင်ႁိမ်ဢဝ်ယဝ်ႉ ၶဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵိၼ်ၼိုင်ႈဝၼ်း သၢမ်တႃႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉတႃႇသွင်တႃႇၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵေႃႉၼႆႉ ႁိမ်ဢဝ်ၵႂႃႇ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters ဝႃႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ယူႇတီႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းသေ ဢိုပ်းယၢၵ်ႈတူၵ်းၽၢၼ်  ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးတၢင်းမုင်ႈမွင်းသင်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႂ်းမိူင်းပႃႇၵိတ်ႉသ်တၢၼ်ႇ လႆႈတႄႇပဵၼ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပႆႇၽႄႈလၢမ်းဢွၵ်ႇမႃး လႄႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိုင်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပႃႇၵိတ်ႉသ်တၢၼ်ႇ ၶိုၼ်းလႆႈထူပ်းၺႃးတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇထႅင်ႈၵမ်းသွင် ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပႃးထႅင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ယိုင်ႈၶႅၼ်းတူၵ်းတႅမ်သေ ၽူႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်တၢင်ႇ တၢင်းၽိတ်းသႂ်ႇ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင် ဢိမ်လၼ်း ၶၼ် (Imran Khan) ဢွဝ်ႁူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉယူႇ။ ယွၼ်ႉၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီး တူၵ်းတႅမ် လႅၵ်ႈလၢႆႈလႄႈ ၵူၼ်းၽၢၼ်ၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးပဵၼ်ၵူၼ်းယွၼ်းသေ လႄႇႁႃယွၼ်းၵိၼ်လဵင်ႉလုၵ်ႈလၢင်း ၶဝ်ၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ လူဝ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းတၼ်းႁဵင်း ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ 

တႃႇတေႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းပႃႇၵိတ်ႉသ်တၢၼ်ႇၼႆႉ တေပဵၼ်ၼႂ်းပီႊ 2023 ပုၼ်ႉၵွၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်ယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းႁဵတ်း ၽိတ်း မိူဝ်ႈၽွင်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2018 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၶေႃႈၵၢဝ်ႇၼႄး ၵမ်းၼႆႉသေ ပႆႇႁၼ်ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈသင်ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းပႃႇၵိတ်ႉသ်တၢၼ်ႇ ဢိမ်လၼ်း ၶၼ် (Imran Khan) ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ ၵၢၼ်မိူင်းၸုမ်းမၼ်းသေ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈၼႂ်းမိူင်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႆႈပဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသေ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ တူဝ်မၼ်းဢွၵ်ႇမႃး လၢတ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢမ်ႇယၢမ်ႈလႆႈၸွႆႈထႅမ်မၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈမႃးပဵၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင်ဝႃႈၼႆ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၼ်ဝႃႈ မၼ်းၵႅတ်ႇၶႄပၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၼႆထႅင်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း