ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈတၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈသေ မီးၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 July 2024 (လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၽွင်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ မီးမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မဝေႇၽဵဝ်း  ဢႃႇယု 15 ပီႊ၊ ဢူးၵျေႃႇဢူး ဢႃႇယု 65 ပီႊ၊ ဢူးၼၢႆႇဢူး ဢႃႇယု 55 ပီႊ ဝႃႈၼႆ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ တၢင်းၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၵုမ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းပူဝ်ႉသႂ်ႇၵၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇလၢႆလၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသွင်ၸုမ်းလႄႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၵေႃႈ လႆႈတိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇလူင်သေ လူႉၵွႆၵႂႃႇတင်းၼမ်မိူၼ်ၵၼ်ၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇမီးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း