ၵူၼ်းမိူင်းမွၼ်း လႆႈတၢႆ 15 ၵေႃႉယွၼ့်ၽေးၼမ့်ထူမ်ႈ

ၼႂ်းမိူင်းမွၼ်းပတ်းပိုၼ့် ယွၼ့်ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းၼမ့်ထူမ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆ ယွၼ့်မၼ်း 15 ၵေႃႉၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸေႈမိူင်းမွၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ၸွမ်းလူၺ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸေႈမိူင်း မိူင်းမွၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ “မိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ်ဝၼ်းထီ့ 09 August 2019 ၸေႈဝဵင်းပွင်ႇ တီႈမုၵ့်တမ ယွၼ့်လွႆသၢႆးၶၢဝ် (ၻႄးၽျူႇတွင်ႇ) ၼၼ့်ၵူၼ်ႇပင်းလူင်းမႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ့်တီႈၼၼ့် လႆႈလူႉတၢႆမီးၵႂႃႇ 15 ၵေႃႉ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 27 ၵေႃႉ” ၼႆ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸေႈမိူင်း မိူင်းမွၼ်း ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ဢူးမျိၼ့်တၢၼ်း လႆႈလၢတ်ႈၼႄၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ့်ၾူၼ်တူၵ်းလူင်းမႃး ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးလႄႈ မႄႈၼမ့်ပီးလိၼ်းၵေႃႈ လႆႈၶိုၼ်ႈသုင်မႃးယဝ့် ထူမ်ႈၼႂ်း မိူင်းပတ်းပိုၼ့်သေ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း လူႉသုမ်းၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇ 3600 ပၢႆ ၊ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 14,000 ၵေႃႉလႄႈလႆႈ ဢဝ်ၸိူဝ်းၵူၼ်းပၢႆၽေး ၵႂႃႇယင့်သဝ်းဝႆ့တီႈ ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သၽႃႇဝ ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆ့ 660 တီႈပၢႆၼႆယူႇ ယဝ့်။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ – သႅင်ၸွမ်မိူင်း
ဢၢင်ႈဢိင် – RFA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း