ၵူၼ်းမိူင်းမႄႈသွတ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းသွင် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းလၢၼ်ႇၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ် မျႃႉဝတီႇ−မႄႈသွတ်ႇ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 14 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၵူၼ်းမိူင်းမႄႈသွတ်ႇ (100) ပၢႆ ဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်ထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းလၢၼ်ႇၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ် မျႃႉဝတီႇ−မႄႈသွတ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း မႄႈသွတ်ႇမွၵ်ႈ (60) ၵေႃႉ ဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ် ႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းလၢၼ်ႇ မျႃႉဝတီႇ−မႄႈသွတ်ႇ ယဝ်ႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (3) ၵေႃႉ ဢၼ်ႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်သေ ၵႂႃႇသူင်ႇၼႂ်းဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႄႈသွတ်ႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းၽင်ႇထႆးၼႆသေ ၸူႉတုမ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ် ႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်း လၢၼ်ႇၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ်ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ ဢူးတေႇၸႃႇဢွင်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ − ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆးၶဝ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်သုၼ်ႇလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၶဝ်ဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵူၺ်း၊ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇထိုင်ၸၼ်ႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းလၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈလီ၊ တၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁူႉလႆႈဝႃႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တေမွတ်ႇႁၢႆၵႂႃႇမိူဝ်ႈလႂ်ၼႆလႄႈ တေလႆႈတေႃႇသူႈ တိုၵ်းတေႃးၵႂႃႇထႅင်ႈၶၢဝ်းႁိုင်ယူႇ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေ ဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၼႆႉ လွင်ႈယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈလႄႈ တႃႇတေပိၵ်ႉဢိုတ်းလၢၼ်ႇပႅတ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ငဝ်းလၢႆးတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်လႆႈဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉတႄႉ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ တီႈၶူဝ်ၶၢမ်ႈမိူင်း မျႃႉဝတီႇ−မႄႈသွတ်ႇၼႆႉ လႆႈၸႂ်ႉလၢႆးမႂ်ႇ ၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ် တီႈသုၼ်ၵၢင်ၵႃႉၶၢႆႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ၽင်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈ BCF Zone (Border Controlled Facility Zone) တီႈလဵဝ်ၵူၺ်းသေ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇမိူင်းထႆး မႃးသူင်ႇၵုၼ်ႇယဝ်ႉ ၶိုၼ်းတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၶဝ်ႈမိူဝ်းမိူင်းထႆးၶိုၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း