ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115) ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ပႃႈၼၢင်းငႄး ဢမ်ႇၼၼ် ၼၢင်းထေးထေးဝိၼ်း ဢႃႇယုမွၵ်ႈ 40 ပၢႆ လႆႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ တီႈၼႃႈႁိူၼ်း ပႃႈမျႃႉဢေး တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတီႇမေႃႉသူဝ်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတိၼ်ၽၢႆႇၶႂႃ ပွတ်းၼိူဝ်တႃတိၼ် လႆႈပုတ်းၶၢတ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဝႃႈ “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပႃႈၼၢင်းငႄး ဢမ်ႇၼၼ် ၼၢင်းထေးထေးဝိၼ်း ၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆလႄႈ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေဢမ်ႇၵႃး တိၼ်ၽၢႆႇၶႂႃ ပွတ်းၽၢႆႇၼိူဝ်တႃတိၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပုတ်းၶၢတ်ႇၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းႁိူၼ်းယေး လႄႈ ပီႈၼွင်ႉ ႁိမ်းႁွမ်း ၸင်ႇလႆႈဢဝ်တူဝ် ပႃးၼၢင်းငႄး သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်း လွႆၼၢင်းၾႃႉၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ” လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ   “ၽွင်းယၢမ်း ပႃႈၼၢင်းငႄး မႃးသိုဝ်ႉၵူၺ်ႈ တီႈႁိူၼ်းပႃႈမျႃႉဢေးသေ ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉယိပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉတီႈၽၢႆႇၼႃႈႁိူၼ်း ပႃႈမျႃႉဢေးၼၼ်ႉဢေႃႈ” ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထီႉ 30 September 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းႁၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် KNDF ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉမေႈၶုၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵႂႃႇပူတ်းမၢၵ်ႇမႅင်းသေ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇသေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆႈတႅၵ်ႇၵႂႃႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 September 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း 3 ၵေႃႉ ၽွင်းၶိုၼ်းမိူဝ်းတေႃႉဢဝ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တီႈဝၢၼ်ႈတေးသူလႄး ၸႄႈဝဵင်တီႇမေႃးသူဝ်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉလႄႈ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမိူၼ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း