ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်းၶၢင် KIA ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 14 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၢင်ႈၵႂႃႇႁႃၼေႃႇ တီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႆသေ တိုၵ်ႉႁႃဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇၵူၺ်း ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်းၶၢင် KIA ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ တီႈႁိမ်းမၢၼ်ႈႁူၺ်ႈ မၢၼ်ႈမႂ်ႇ ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ထုင်ႉမၢဝ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်းၶၢင် KIA ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးယီႊ ဢႃႇယု 38 ပီႊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး ၸွမ်းတိၼ်၊ ၸွမ်းၶႃ၊ ၸွမ်းၵွၵ်းႁူဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၸၢႆးယီႊ ၵေႃႉဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၼႆႉ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇလွတ်ႈသၢႆၸႂ်လႆႈယဝ်ႉၶႃႈ၊ မေႃယႃ တီႈႁူင်းယႃဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉလိူတ်ႈၶဝ်ႈထိုင်ဢွၵ်းၼမ်လႄႈ တေယူတ်းယႃယၢပ်ႇယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းဢဝ်တူဝ်ၸၢႆးယီႊ ပွၵ်ႈမိူဝ်း မၢၼ်ႈမႂ်ႇသေလႃႈ ဝႃႈၼႆဢေႃႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးယီႊၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝၢၼ်ႈၼႃးလူင်သေ မၼ်းၸၢႆး မႃးၶိုၼ်ႈၶူၺ်တီႈ မၢၼ်ႈမႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၼႆႉ ၵႆႉၵႆႉမႃးႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ၊ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA မႃးႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ ၸွမ်းၵွင်ဢွႆႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ႁၼ်သေ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈသိုၵ်းၶၢင် ၶိုၼ်းၶၢႆႉမၢၵ်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႆသေတႃႉ သိုၵ်းၶၢင်သမ်ႉပၢႆၶိုၼ်းယွၼ်း ၵႃႈၶၢႆႉမၢၵ်ႇတီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈႁူၺ်ႈ မၢၼ်ႈမႂ်ႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇပျႃးၶႃႈဢေႃႈ၊ ဢွင်ႈတီႈဢၼ် ၸၢႆးယီႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်းၶၢင် KIA ၼႆႉၵေႃႈ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇထတ်းၼႆႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

မၢၼ်ႈႁူၺ်ႈ မၢၼ်ႈမႂ်ႇ ၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 11 လၵ်းသေ မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊ လႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆး လႄႈ မိူင်းၶၢင် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မၢၼ်ႈႁူၺ်ႈ မၢၼ်ႈမႂ်ႇ ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်ၼႆႉ မီးသိုၵ်းၶၢင် KIA ၊ TNLA လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးသေ ၵႆႉႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇယဵပ်ႇ/မၢၵ်ႇၽႃႇ သေဢမ်ႇၵႃး ၵႆႉမီးလွင်ႈတဵၵ်းယွၼ်းၶွၼ်ႇငိုၼ်းတီႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Photo – CJ