ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွၼ်တပ်ႉဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းသေ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၽူႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၶူႉတုထ ၸႄႈဝဵင်းတွႆႇလူဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၽႃႇပုၼ်ႇ မိူင်းယၢင်းၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးလွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်လႄႈ ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းထီႉ 2 ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 July 2020 (တု-လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 07 : 00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၽႃႇပုၼ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၼမ် 4,600 ပၢႆ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ လႄႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၶူႉတုထ ၼၼ်ႉ ထွၼ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇသဵင်ႈသဵင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 July 2020 (ပ-လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပူဝ်လူဝ်းထ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၶူႉတုထ ၽူႈယိင်းၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼေႃႇမုၼေႃႇ သေဢမ်ႇၵႃး ၸူၼ်ဢဝ်ပႃးၶူဝ်းၶွင် ငိုၼ်းၶမ်း တီႈတူဝ်မၼ်းၼၢင်း၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵမ်းၵမ်းမီးလွင်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 July 2020 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်း ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၼမ် 1,500 ပၢႆ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇၼႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 4 ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶူႉတုထ ၼင်ႇႁိုဝ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃးတေထွၼ်တပ်ႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။  မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 28 July 2020 ၼႆႉသမ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်း 4,600 ပၢႆ ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းထီႉ 2 သေ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၶူႉတုထ ထွၼ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဝႆႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ပဵၼ်ၽူႈၶဵၼ်ၶဝ်သေ ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းၵေႃႈ ႁႃတၢင်းၽိတ်း ယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ သင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပၵ်းတပ်ႉဝႆႉယူႇ ပေႃးၼႆၸိုင် တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်သေ လွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵေႃႈ တေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးထႅင်ႈ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းမိူင်း ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၶူႉတုထ ထွၼ်တပ်ႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇသဵင်ႈသဵင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် 4,600 ပၢႆ ၽႄႁဵတ်းပဵၼ် 2 ၸုမ်းသေ ပႆတၢင်းၼႄၵၢၼ်ၸႂ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵမမွင်း လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၽႃႇပုၼ်ႇသေ တုၵ်းယွၼ်းတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းဢၼ် ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း လႄႈ ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွၼ်တပ်ႉဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢင်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၼေႃႇမုၼေႃႇ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ လႄႈ ၸူၼ်ဢဝ်ပႃး ငိုၼ်းၶမ်းတီႈတူဝ်မၼ်းၼၢင်းၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇတေၵူတ်ႇထတ်း လွင်ႈတၢင်းပိူင်ပဵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA) လႆႈတၢင်ႇထိုင် ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ႁူမ်ႈ တႃႇလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်း ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း (JMC) ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈတၢင်း ၶိုၼ်းပွင်ႇလႅင်းသင်မႃးသေလွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
Photo – Thoolei New

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း