ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်း 2,000 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေး ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းယၢင်း (KWO) လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၵႃး ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) ၸႄႈတွၼ်ႈၽႃႇပုၼ်ႇ မိူင်းယၢင်း လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2,000 ပၢႆ (သွင်ႁဵင်ပၢႆ) တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄသေ လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇယူႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉ တီႈလွတ်ႈၽေး ဝႃႈၼႆ။

တင်ႈတႄႇ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၵႃး ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) ယဝ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNLA) ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၶွင် ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) ၵမ်းၵမ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼေႃႇၵၺေႃးၽေႃး ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းယၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢၼ်ႈ (9) ဝၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလူႇတေႃး ၸႄႈတွၼ်ႈၽႃႇပုၼ်ႇ မိူင်းယၢင်းၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း မီး (2,137) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႇလွင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈပၢႆႈၽေးၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး၊ တီႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၼႆႉ တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃးၼႆသေတႃႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းၶဝ်ႈမႃးတိၵ်းတိၵ်း လႄႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း KNLA/KNU ၊ ဝၢႆးသေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် လၢမ်းလိမ်းပိုတ်းယိုဝ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၼႂ်းၼႃးသေဢမ်ႇၵႃး မီးလွင်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ဢမ်ႇႁတ်းယူႇသေ လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇယူႇဝႆႉ တီႈလွတ်ႈၽေး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 February 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶမယ (406) တင်း KNLA/KNU ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈ ပေႃးၸူဝ်း လႄႈ ထူဝ်းၵလီႉၶီး ဢၼ်ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ၊ ၼႂ်းဝၼ်းဢၼ်သွင်ၽၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ပိုတ်းယိုဝ်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 : 00 မူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼေႃႇၵၺေႃးၽေႃး သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ပေႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၽႃႇပုၼ်ႇ ယိုင်ႈၶႅၼ်းၸၢင်ႈတေၼမ်မႃး လႄႈ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး၊ ၽႃႈယၢင်၊ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ယႃႈယႃ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းယၢင်း ၸီႉၸမ်ႈဝႃႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပေႃးလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA) တွၼ်ႈ 9 (ၵ) ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – DVB
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း