ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ PDF

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဢူၵ်ႉတုၼ်း ႁိမ်းလႅၼ်ၸၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းထၢၼ်းတပိၼ်ႇ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်သေ မီးၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတၢႆယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် 2 ၵေႃႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Khit Thit Media ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 August 2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 04:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ၵမ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းၵႂႃႇတီႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမျဵဝ်ႉၸူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းဢူၵ်ႉတုၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသင်ၼၼ်ႉသေ မၢၵ်ႇတူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်းၸပ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ပဵၼ် ၵူဝ်ႇဝိၼ်းဢွင်ႇ လႄႈ မမီးမီး လႆႈတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ တၢင်းၽၢႆႇၸုမ်း PDF ၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းသင်၊ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 31 ၼႆႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်းၵူၼ်း 6 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ် August 2023 ၼႆႉ တႅဝ်းႁူမ်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပတ်ႉပိုၼ်ႉ ABSDF ႁူမ်ႈပႃးၸုမ်း PDF ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢႆလၢႆတီႈၼႂ်းတိူင်းပႃႇၵိူဝ်သေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တူၵ်းသုမ်းၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇမီးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း