ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေး ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းသိုၵ်း TNLA

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 April 2020 လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ (13) ၶမ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 2 ပွၵ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ လႄႈ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မွၵ်ႈ (150) ၵေႃႉ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 April 2020 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶၢင် ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ လႄႈ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး၊ ပၢင်တိုၵ်းလႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 15 မူင်း တေႃႇထိုင် 09 : 00 မူင်း ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ၊ ထိုင်မႃး ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 : 35 မူင်း တေႃႇထိုင် 04 : 00 မူင်း ႁူဝ်ၶမ်ႈသမ်ႉ သွင်ၽၢႆႇၶိုၼ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ၊ ႁဝ်းၶႃႈယူႇတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၵ်ႇ ပေႃးမေႃးပၼ်းၼၼ်ႈၵႂႃႇမူတ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈၵူဝ်ႁႄ ဢမ်ႇႁတ်းယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈယဝ်ႉသေ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈယူႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းၽွင်းမိူဝ်ႈလဵဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်ၵေႃႈ တိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉဝႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း လႄႈ ပေႃးဢမ်ႇလွင်ႈယႂ်ႇ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းသိုၵ်း TNLA လႄႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မွၵ်ႈ (150) ၵေႃႉ လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းပႅတ်ႈယေးသေ ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉ တီႈလွတ်ႈၽေး ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶၢင်ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းသိုၵ်း TNLA သေ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းသင်သေတႃႉ တူဝ်သတ်း ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလဵင်ႉလူဝႆႉၸွမ်း ႁိူၼ်း လႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 March 2020 လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢၼ်းတၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ လႄႈ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ တေႃႉသၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း – 7 Day

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း