ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းတင်းၼမ်

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ မၢၵ်ႇလူင်သမ်ႉတူၵ်းသႂ်ႇၸွမ်းဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်းတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 9 July 2024 (လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်ၸုမ်းသိုၵ်းၶဝ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၵမ်းၵမ်းၵႂႃႇတူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တိူဝ်ႉၸပ်းပႃး ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတင်းၼမ်ယဝ်ႉလႄႈ ပေႃးမႃးၼပ်ႉတူၺ်း တင်ႈတႄႇၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ် တီႈလႃႈသဵဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းမီး 15 ၵေႃႉယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ် သိမ်းၶူဝ်းလဵင်းၽႂ်မၼ်းသေ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တင်းၼမ်ယဝ်ႉၶႃႈ။

“မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 8 July 2024 ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ်ႁႅင်းၼႃႇ လႄႈ ၵႃးၵႂႃႇၶမ်ၵၼ်တီႈ တၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ပေႃးလုၵ်ႉတီႈသူၼ်မွၵ်ႇ (လုတ်ႉလၢတ်ႉယေးပၢၼ်းၶျၢၼ်ႇ) ၵႂႃႇတီႈလၢၼ်ႇမႄႈႁၢၼ်ႇၼႆ ၵႃးတေၶမ်ၵၼ်မွၵ်ႈ 2,000 လမ်းၼႆႉ ပေႃးၼပ်ႉတူၺ်းၵူၼ်းၼႂ်းၵႃး ၼိုင်ႈလမ်း 5 ၵေႃႉၼႆၵေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတေမီးမွၵ်ႈ 10,000 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ၊ ၶႃႈလႆႈငိၼ်းဢူၺ်းၵေႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈလႃႈသဵဝ်ႈၵႂႃႇဝဵင်းလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းဝႃႈလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းပဵၼ် 3 ဝၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း တီႈၼႂ်း ပွၵ်ႉ 5၊ ပွၵ်ႉ 9၊ ပွၵ်ႈ 11 ဝႃႈၼႆ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးၵႃႈၸလိပ်ႈတၢင်း၊ မၢင်ၸိူဝ်း ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈတေပၢႆႈၵႂႃႇတီႈလႂ်၊ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈၸႂ်ၸပ်းၵူၼ်းတၢင်းႁိူၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇယွမ်းပၢႆႈၵႂႃႇလႂ်ၵေႃႈမီး ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉပွင်ႈ သေ မိူဝ်ႈလဵဝ်ပၢင်တိုၵ်းလၢမ်းၵႂႃႇထႅင်ႈတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆယဝ်ႉၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇမီးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း