ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၵၼ်းထွင်းၵျီး 2 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆသေ ဢဝ်ၽင်လိၼ်ၼႂ်းလုၵ်းလဵဝ်ၵၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 December 2019 ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၵၼ်းထွင်းၵျီး တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇ 2 ၵေႃႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉပၢတ်ႇၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းၼႃး ႁိမ်းယေႇထူဝ်းတွင်ႇ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝဵင်းမွၵ်ႈ 3 လၵ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမ 66 တိၺွပ်းဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိၺွပ်းၵႂႃႇၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢူးဢူးၼီႇတၢၼ်း ဢႃႇယု 63 ပီ ဢိၵ်ႇတင်း ဢူးၵိၼ်းၶျေႇ ဢႃႇယု 40 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇသဝ်း တီႈပွၵ်ႉယွႃႇတိတ်ႉ ဝဵင်းၵၼ်းထွင်းၵျီး မိူင်းရၶႅင်ႇ ဝႃႈၼႆ ၊ ၵူဝ်ႇသေႃးလႃႉသူၺ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၶူၺ် ဢူးဢူးၼီႇတၢၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိၺွပ်းဢဝ်တူဝ်ၶဝ်ၵႂႃႇ ႁိုင်မွၵ်ႈ 4 ဝၼ်းယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇႁႃထူပ်းႁၼ် ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၶဝ်သွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ၽင်လိၼ်ဝႆႉ ၼႂ်းလုၵ်းလဵဝ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူဝ်ႇသေႃးလႃႉသူၺ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢူးဢူးၼီႇတၢၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း ဢူးၵိၼ်းၶျေႇ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼႆႉသေ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းၵၼ်းထွင်းၵျီးယူႇ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၵၼ်းထွင်းၵျီး 2 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼႆႉ ပဵၼ်မူႇလႂ်ၸုမ်းလႂ် ပဵၼ်ၽႂ်ၵေႃႉလႂ် ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းၽႂ် ၵေႃႉၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်းလီလီ သေတႃႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA တႄႉ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈ ၵၢဝ်ႇၼႄးၸီႉၸမ်ႈတေႃႇၵၼ်ဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉ လႆႈထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဝိၼ်းသေႃႇဢူး ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ပွတ်းဝၼ်းတူၵ်းတႄႉ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉလႆႈႁၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ  တိုၵ်ႉမႅၼ်ႈၽွင်း ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလႄႈ ၸင်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈတၢႆပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၶႅင်ႇသုၶ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၵၼ်းထွင်းၵျီး သွင်ၵေႃႉၼႆႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢတ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃးယူႇ ၊ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ  တိၺွပ်းၶဝ်ၵႂႃႇဢမ်ႇၸွမ်းတြႃးသေ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၶႃႈတၢႆပႅတ်ႈၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်လွင်ႈမၢႆမီႈသိုၵ်း သိုဝ်ႈၼႃႈသိုဝ်ႈတႃ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ်လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈလႆႈလုတၢႆၸွမ်း 90 ပၢႆသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းသမ်ႉ မီးၵႂႃႇမွၵ်ႈ 140 ၵေႃႉယဝ်ႉၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇ RFA ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း  

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း