ၵူၼ်းမိူင်းသိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ  ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး သေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၶျေႃႉယွမ်းသင် သိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်သေ သၢၼ်ၶတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈယူႇတႂ်ႈပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇသိုၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်သေ သၢၼ်ၶတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းယူႇယဝ်ႉ၊ လၢႆလၢႆၸုမ်း ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း မိူၼ်ၵၼ်။

ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းလူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ပေႃးတေ တႅၵ်ႇယၢႆႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸူႉတုမ်ၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵွင်ႈဢၼ်တႄႉ၊ ၵႅတ်ႉသ်ၼမ်ႉတႃ၊ ၶွၼ်ႉ၊ ၵႃးသိတ်းၼမ်ႉ လႄႈ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လၢႆလၢႆသႅၼ်း ၶတ်းၸႂ်ယႃႉ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သေဢမ်ႇၵႃး တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ယူႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် သေဢမ်ႇၵႃး ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႈ ဢထမ်ႇမ တီႉၺွပ်းထိုင်တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း၊ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 March 2021 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 22:45 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထိုင်တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉမျိတ်ႉငႄႇ ဝဵင်းမျဵၵ်ႉ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 2 March 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 21:00 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ CCTV ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁၢင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉသေ လႆႈႁၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵွင်ႈတႄႉ လႄႈ မၢၵ်ႇၵၢင်ႇၵွၼ် တင်ႈၸႂ်ပိုတ်းယိုတ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းသေဢမ်ႇၵႃး ယႃႉပႃးလူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ လူတ်ႉၵႃး ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း 20-80-81 ဝဵင်းမၢၼ်းတလေး ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၼ်းဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်သေ လႆႈထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 30 ပၢႆ လႄႈ မီးၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းဢမ်ႇယွမ်း 1,000 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်း ယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်လႄႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၶဝ်တႄႉ ဢဝ်လွၵ်းလၢႆးတၢင်းၵူႈလွင်ႈ ဢမ်ႇၶျေႃႉယွမ်းသင် သိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်လူၺ်ႈလၢႆး ၵတ်းယဵၼ်သေ သၢၼ်ၶတ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း   

Photo – Reuters,AFP,AP

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း