ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းၵေႃႈလႆႈ

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုတ်ႇၾႆးၶဵဝ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ၸေးယဝ်ႉ 2 တူတ်ႉသ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇသႂ်ႇ ၽႃႈတူမ်းသူပ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပိုတ်ႇပၢင်ႇ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 14 Mya 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽၢႆႇၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ  Centers for Disease Control and Prevention (CDC) လႆႈဢွၵ်ႇမႃးၼႄႉၼမ်းပၼ် လွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း (Mask) လူၺ်ႈလူတ်းယွၼ်ႇမၢႆမီႈပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၸေးယဝ်ႉ 2 တူတ်ႉသ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇသႂ်ႇ ၽႃႈတူမ်းသူပ်းၵေႃႈလႆႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ပိုတ်ႇပၢင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

CDC လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း၊ ပၢင်ၵႅဝ်ႈ၊ ပၢင်ပွႆးယႂ်ႇလူင်ႁိုဝ် လဵၵ်ႉၼွႆႉၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇပၢင်ႇ လႄႈ ၼႂ်းႁူမ်ႈဢၼ်မီးလူမ်းထွင်း ၵႂႃႇမႃးလႆႈလီၼၼ်ႉ ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းၵေႃႈလႆႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵူႈၵေႃႉ တိုၵ်ႉတေလႆႈသႂ်ႇ ၽႃႈတူမ်းသူပ်း မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၵႂႃႇ ဢွင်ႈတီႈၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ၊ ၶွၵ်ႈၶင်၊ ဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် လႄႈ ပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းပႆႇဝႆႉဝၢင်းၸႂ်လႆႈၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ တိုၵ်ႉတေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းမၢႆမီႈ ပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်း ဝႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးၼႄတူဝ် တီႈႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းယဝ်ႉသေ တူင်ႉတၵ်ႉတီႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ တေလႆႈဝႃႈ  ပဵၼ်လွင်ႈလီ လႄႈ လွင်ႈယႂ်ႇသုတ်းယဝ်ႉ တီႈႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း ဢိၵ်ႇတင်း မိူဝ်ႈႁူပ်ႉထူပ်း တူင်ႉတၵ်ႉၵၼ်ၵေႃႈ တေလႆႈႁၼ်ၼႃႈယုမ်ႉပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

PHOTO: REUTERS

CDC လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လွင်ႈသမ်းယႃႈႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈႁႅင်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်ၸေးယဝ်ႉ 2 တူတ်ႉလ် 2 ပွၵ်ႈၼၼ်ႉ မီးမွၵ်ႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇသၢမ်သိပ်းႁႃႈ (35%) ယဝ်ႉသေ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈလွင်ႈၼႆႉ တေပဵၼ်ႁႅင်းဢီးပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပႆႇလႆႈသမ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ႁႂ်ႈမီးၸႂ်ၶႂ်ႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈၼႂ်းမိူင်းဢမေရိၵၢၼ်ႇ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 39,825 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းမီး 33,626,097 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 762 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး 598,540 ၵေႃႉ လႄႈ ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 26,667,199 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်တိုၵ်ႉလီမႆႈၸႂ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိုၵ်ႉတိူဝ်းၶိုၼ်ႈယူႇ 343,288 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းမီး 24,046,120 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 3,999 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး 262,350 ၵေႃႉ လႄႈ ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 20,079,599 ၵေႃႉ၊ ပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းမူတ်းမီး 15,436,827 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 430,596 ၵေႃႉ လႄႈ ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 13,979,329 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 14 May 2021 ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ 220 မိူင်း ႁူဝ်ႁုပ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉမီး 161,850,155 ၵေႃႉ၊ ႁူဝ်ႁုပ်ႈၵူၼ်းဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 3,359,116 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 139,685,728 ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း – www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 14 May 2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 14:20 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း