ၵူၼ်းမိူင်းဢေးသျုး 80 လၢၼ်ႉၵေႃႉ တေၸၢင်ႈထူပ်းလွင်ႈၵွတ်းၽၢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်း ယွၼ်ႉၽွၼ်းယွၼ်ႈ COVDI-19

ADB လၢတ်ႈဝႃႈ ၽွၼ်းယွၼ်ႈ COVID-19 တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢေးသျႃး-ပႄႈသိၾိၵ်ႇ (Asia-Pacific) ထူပ်းလွင်ႈၵွတ်းၽၢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁူဝ်ၼမ်ႉၵူၼ်းမွၵ်ႈ 80 လၢၼ်ႉၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 24 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယေးငိုၼ်းပူၵ်းပွင် ဢေးသျုး (Asian Development Bank – ADB) လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းဢၼ်တိုၵ်ႉပူၵ်းပွင် လွင်ႈမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်းယႂ်ႇ  ၼႂ်းဢေးသျႃး-ပႄႈသိၾိၵ်ႇ (Asia-Pacific) မွၵ်ႈ 80 လၢၼ်ႉၵေႃႉ တေၸၢင်ႈထူပ်းလွင်ႈၵွတ်းၽၢၼ် ၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်း လႄႈ ယင်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး ၽႅၼ်ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ပၼ် ၵူၼ်းၵွတ်းၽၢၼ် ဢၼ်မီးယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉ ၼႂ်းပီႊ 2030 ၼႆႉပႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ  2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ပေႃးမႃးၽတ်ႉၽဵင်ႇၵၼ် ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၼႆ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် မီးၵႃႈၸၢင်ႈၶၼ်ႉတႅမ်ႇယူႇတီႈ 5.2 တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ ဝၢႆးသေၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်မီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ လူတ်းယွမ်းလူင်းမႃး ပေႃးၽတ်ႉၽဵင်ႇၼႆ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ်တူၵ်းမွၵ်ႈ 2.6 တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵူၺ်းလႄႈ ထိုင်မႃးၼႂ်းၵၢင်ပီႊ 2021 ၼႆႉသမ်ႉ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်မီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 1.90 တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းထႆးမွၵ်ႈ 60 ဝၢတ်ႇ လႄႈ တူၵ်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 3,000 ပျုး ၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

ADB လၢတ်ႈဝႃႈ တူဝ်ၼပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ယင်းပႆႇထတ်းသၢင်ပႃး လွင်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းတေႃႇၵၼ်၊ လွင်ႈတဵၵ်းတဵင်သုၼ်ႇလႆႈၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢိၵ်ႇတင်းထႅင်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႆႈထုၵ်ႇ လိုပ်ႈဢွၵ်ႇၵၢၼ်ငၢၼ်း ယွၼ်ႉၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵမ်ႈၼမ်ၵေႃႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းတၢႆတူဝ်ပႅတ်ႈ ၵေႃႈမီးတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်းမီးဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွင်ဢေးသျႃး-ပႄႈသိၾိၵ်ႇၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ADB ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ မိူင်းဢၼ်တိုၵ်ႉပူၵ်းပွင် လွင်ႈမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ 46 မိူင်း လႄႈ မိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇယဝ်ႉမီး 3 မိူင်း မိူင်းတင်းမူတ်းၼႆႉ မီးမိူင်းလဵဝ်ၵူၺ်း ဢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ယူႇၽၢႆႇတိူဝ်းၶိုၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2015 ပူၼ်ႉမႃး ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၶၢဝ်းယၢဝ်း (Sustainable Development Goals) လႄႈ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ ၼႂ်းပီႊ 2030 ၼႆၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၶဝ်ႈမႃးပဵၼ်လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉလူင် ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း