ၵူၼ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ပၢႆႈဢွၵ်ႇမိူင်းမီးမွၵ်ႈ 88,000 ပၢႆ ဝၢႆးတႃႇလီႇပၼ်ႇယိုတ်းမိူင်း

တူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ မီးၼမ်ၸမ်ထိုင်သႅၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇယွမ်းထႅင်ႈမွၵ်ႈ10,000 ၵေႃႉ တိုၵ်ႉပႂ်ႉဝႆႉတီႈဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် တႃႇသိုပ်ႇပၢႆႈထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 26 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးဝႆႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေယူႇၼႂ်းမိူင်း ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇလႆႈ ၶၢဝ်းတၢင်းဢမ်ႇထိုင် ၼိုင်ႈဝူင်ႈယဝ်ႉသေ ဝၼ်းထီႉ 31 August 2021 ပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းယဝ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်တေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၶွင်ႁိူဝ်းမိၼ်တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈမိၼ်ၶိုၼ်ႈလူင်းယူႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇလိုဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈတေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်း ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ဢၼ်ၶႂ်ႈပၢႆႈၵႂႃႇၼွၵ်ႈမိူင်းယဝ်ႉတူဝ်ႈထႅင်ႈ 19,000 ၵေႃႉ လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပႂ်ႉဝႆႉ တီႈဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် ဝဵင်းလူင်ၵႃႇလ်ပူႇ တႃႇပၢႆႈၵႂႃႇၼွၵ်ႈမိူင်းထႅင်ႈယူႇမွၵ်ႈ 10,000 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 15 August 2021 ပူၼ်ႉမႃး ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ ယိုတ်းလႆႈမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇ ၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ႁူမ်ႈပႃးဝဵင်းလူင်ၵႃႇလ်ပူႇယဝ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵူဝ်ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ တဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်ၼၢင်းယိင်း လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မိူၼ်ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး ဢၼ်တႃႇလီႇပၼ် ယၢမ်ႈဢုပ်ႉမိူင်း ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 1996 -2001 ၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

Photo Credit: AP

ႁိူဝ်းမိၼ်တေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ တင်းမူတ်းလႆႈတေႃႉတၢင်ႇ 90 သၢႆၵၢၼ်မိၼ်ယဝ်ႉ ပေႃးမႃးၽတ်ႉၽဵင်ႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 39 မိၼိတ်ႉ တေမီးႁိူဝ်းမိၼ်ၶိုၼ်ႈၼိုင်ႈလမ်း ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်ႈလူင်းယူႇႁဵတ်းၼၼ် 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမီးၵႂႃႇ 88,000 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် ဝဵင်းလူင်ၵႃႇလ်ပူႇ မီးယူႇမွၵ်ႈ 5,400 ၵေႃႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးသေဝၼ်းထီႉ 31 August 2021 ၼႆႉယဝ်ႉတႄႉ တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢမ်ႇမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၵႂႃႇတီႈ ဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် တီႈဝဵင်းလူင်ၵႃႇလ်ပူႇ လႄႈ ႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ႁူမ်ႈပႃးတင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵိုတ်းယိုတ်းပၼ်ႁႅင်း လွင်ႈတေႃႉတၢင်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ယွၼ်ႉၵူၼ်းၸုမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးၼမ်ႉၵတ်ႉဢၼ်လူဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း