ၵူၼ်းမိူင်းၵပ်ႉၵိၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆပိူင် ၼႃႇလိူဝ် ႁၢပ်ႇလၢႆမႃႇလၢႆၵၢၼ်း ၼႂ်းလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ

ၵွပ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ် ဝၢၼ်ႈႁႆး သၢင်ႉယွၼ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၊ ဢထမ်ႇမတီႉၺွပ်းလႄႈ လိုပ်ႈပၢႆႈ၊ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ယူႇယၢပ်ႇၵပ်ႉၵိၼ်းမႃး၊ ထႅင်ႈၽၢႆႇ ၼိုင်ႈတၢင်း ၼိုင်ႈၵေႃႈ တဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸဵမ်လွင်ႈ ၵႂႃႇမႃးပႆ ပွတ်းထုင်ႉမိူင်းၵိုင်၊ လိုပ်ႈပေႃႈမႄႈသိုၵ်း RCSS/SSA ဢွၵ်ႇၼႂ်းၼႃႈတီႈ ပွတ်းသီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးပၼ်တၢင်းတုၵ်ႉၶလိူတ်ႇ မႆႈတေႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 23 May 2023 ( လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ သိုၵ်း SSPP ၶူဝ်းၶဵဝ် ဝၢၼ်ႈႁႆး ဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ် ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၶဝ်ၼႆသေ တဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉ လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင် ၊ ၵၢၼ်ၵႂႃႇမႃးပႆ တေလႆႈမီးဝႂ် လိၵ်ႈထွၵ်ႈၶၢမ်ႇ( ဝႂ်ၵမ်ႉထႅမ်ပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈ) လႄႈ သုမ်ႉထဵင်ႁႆႈၼႃး တေဢမ်ႇလႆႈဝႆႉၽႃၵင်ႈ ( ဢၼ်ႁေႉဢၼ်ၵင်ႈ)  ၊ ပေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း တေမီးတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်း SSPP ၶူဝ်းၶဵဝ် ဝၢၼ်ႈႁႆး တဵၵ်းၶၢၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းဝႂ် ထွၵ်ႈၶၢမ်ႇတီႈပူႇၵၢင်ႉပူႇႁဵင် ပေႃးဢမ်ႇမီးဝႂ်ထွၵ်ႈၶၢမ်ႇၵေႃႈတေဢမ်ႇပၼ်ပူၼ်ႉ ႁဵတ်းၼႆသေ တၢင်ႈၵိၵ်ႉလၢၼ်ႇ ၼႂ်းလၢႆလၢႆဢိူင်ႇ ၊ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၼႆႉသေ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ မႃးႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ သင်ဢမ်ႇမီးဝႂ်ထွၵ်ႈၶၢမ်ႇပေႃးၼႆ ၸုမ်း SSPP ၶူဝ်းၶဵဝ်ၶဝ် တေၸၢင်ႈပၼ် တူတ်ႈတၢမ်ႇငိုၼ်းတွင်း လႄႈၸၢင်ႈထိုင်သၢႆၸႂ်လႆႈ၊ ဝႂ်ထွၵ်ႇၶၢမ်ႇ ဢၼ်ၶူဝ်းၶဵဝ်ၶဝ် ၸႂ်ႉႁဵတ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်းၵူၺ်း သင်တဵမ် 7 ဝၼ်းယဝ်ႉ တေလႆႈၵႂႃႇလၢႆႈဝႂ်ထႅင်ႈ ပေႃးၵႂႃႇလၢႆႈဝႂ်မၼ်းသမ်ႉ 1 ဝႂ်လႂ် တေလႆႈပၼ်သၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,000 ပျႃး ႁဵတ်းၼၼ်မႃး၊ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵပ်ႉၵိၼ်း  လွင်ႈငိုၼ်းတွင်းၼၼ်ႉတႄႉၶၢၼ်ၸႂ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄလႄႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵႂႃႇဝႃႈ “ ၵူၼ်းသိုၵ်းဢၼ်ပႂ်ႉ ၵူတ်ႇ ထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ၸွမ်းလၢၼ်ႇၸွမ်းၵိၵ်ႉ(မၢင်တီႈ)ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ် ဝ လၢႆလၢႆ  လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆးၵေႃႈဢမ်ႇပီႇလီ ၵႂၢမ်းတႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးပွင်ႇၵၼ် ၊ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶိင်ႇလႂ်ၶၢဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇ မႅၼ်ႈၼႃႈၽူၼ် ၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၽုၵ်ႇ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉသင်ၼၼ်ႉၶႃႇၼႃႇ ၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈ တႄႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီး လွင်ႈၸႅတ်ႈထၢမ် ယႃႇႁႂ်ႈမီး လွင်ႈၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ၵၢၼ်ၵႂႃႇမႃးႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈၵႂႃႇ မႃးငၢႆႈ လူမ်ၸႂ် ၼၼ်ႉၵူၺ်း ” ၼင်ႇၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈ “မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉသမ်ႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈတေၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ႁဵတ်းႁႆႈႁဵတ်းၼႃး ပေႃးႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇမီးဝႂ်ထွၵ်ႈၶၢမ်ႇ ပေႃးၼႆ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ပူၼ်ႉၵႂႃႇ ၸႂ်ႉမႃးၶိုၼ်းႁဵတ်းၼၼ်တိၵ်းတိၵ်းၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉတႄႉ ၵပ်ႉၵိၼ်းတႃႇႁႃလဵင်ႉတွင်ႉတႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ ၊ တႃႇတေၽုၵ်ႇမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၵေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇမီးဝႂ်ထွၵ်ႈၶၢမ်ႇၼႆ ၶဝ်သမ်ႉဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇ ၸိူဝ်းမီးဝႂ် ထွၵ်ႈၶၢမ်ႇ ၵႂႃႇၼွၼ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃးၼၼ်ႉသမ်ႉ သုမ်ႉထဵင်  တေဢမ်ႇလႆႈၵင်ႈၽႃ၊ ပေႃးမီးၼႆ ၸၢင်ႈတေ ထုၵ်ႇၸုမ်းSSPP ၶဝ်ယိုဝ်းတၢႆၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ ”  ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶူဝ်းၶဵဝ်ၸဝ်ႈၸႄႈဝဵင်ႈမၢႆ 17 ယွၼ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼႂ်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ထုင်ႉမိူင်းယဵၼ်သေ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၼႆႉ ၺႃးၵူၼ်း 20 ၵေႃႉၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 May 2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ် ၵဵပ်းသၢႆမၢႆၵူၼ်းၸၢႆး ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ် သဝ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတႆး ဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ဢိူင်ႇၼမ်ႉမေႃး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ သၢႆမၢႆဢၼ်လႆႈၵဵပ်းၵႂႃႇၼႆႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸီး တင်းမူတ်း(8) ဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉမေႃး ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈမူႇဝၢၼ်ႈတၢင်းမူတ်း (9) ဝၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵပ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈ SSPP ၵဵပ်းသၢႆမၢႆၵူၼ်းၸၢႆးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ ၶဝ်တေၸႅၵ်ႇႁဵတ်းဝႆႉ 3 တွၼ်ႈ ၽူႈၸၢႆး ဢႃႇယု 18 လူင်းတႂ်ႈ တွၼ်ႈၼိုင်ႈ၊ ဢႃႇယု 18 ထိုင် 36 တွၼ်ႈၼိုင်ႈ၊ ဢႃႇယု 36 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် တွၼ်ႈၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇၵဵပ်းၵူၼ်းၼႆႉ ၶဝ်ယင်းလႆႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ “ ပေႃးဝၢၼ်ႈလဵၵ်ႉ 4 ထိုင် 5 ၵေႃႉ၊ ပေႃးပဵၼ်ဝၢၼ်ႈယႂ်ႇ 7 ထိုင် 10 ၵေႃႉ” ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၼ်းၸၢႆးၸိူဝ်းပၢႆႈသိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်မႃးႁဵတ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉ မီး (90) ၵေႃႉ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ၵဵပ်းသၢႆမၢႆၵူၼ်းၸၢႆး ဢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတႆးယဝ်ႉ ယင်းပၢႆယွၼ်းပႃးထႅင်ႈ သၢႆမၢႆတႃႇ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇတႄႇဢဝ် လူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ ထူဝ်ႈ၊ ၵႃး၊ ဝူဝ်းၵႂၢႆး၊ ၶူၵ်ႉၶဝ်ႈ၊ ၼမ်ႉမၼ်း၊ သူၼ်ၼႃး၊ သႅင်ႇၵုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်လႃႈၼႆႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မၢႆ 18 ၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸၢႆးၸိင်ႇမွင်ႇ ၊ ၸၢႆးလႃႉ ႁွင်ႉဢဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇတုမ်ၵၼ်တီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၼိူဝ်သေ ယွၼ်းၶဝ်ႈ ယွၼ်းငိုၼ်း ယွၼ်းၵူၼ်း ပေႃးမီးလုၵ်ႈယိင်း (2) ၵေႃႉ တေလႆႈၵႂႃႇၼိုင်ႈၵေႃႉ ၊ ပၢႆပွင်ႉထႃႉလႃႇၵႂၢမ်းလိူင်းၸိူင်းထၢမ်ယိုဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢိမ်ႇၸၢၼ်ႈတၢင်းလၢတ်ႈတၢင်းႁဵတ်းၶဝ် ၊ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈဝႃႈ ပေႃးၶဝ်ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆ လူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵူၺ်းယဝ်ႉ ၊ လိူဝ်သေၼႆႉဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်ၶဝ်ႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်းၶူဝ်းလၢႆးၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပွႆႇမႃးၶိုၼ်း လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးမႆႈၸႂ်ႁႅင်းလႄႈ မၢင်ၵေႃႉ တိုၵ်ႉမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ပွတ်းၼမ်ႉလၼ်ႈသမ်ႉ ပေႃးၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းမႃး ဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ သိုၵ်း SSPP ၶူဝ်းၶဵဝ် ၶဝ်ႈၺွပ်းၵူၼ်း သေ လႆႈၵႂႃႇမွၵ်ႈ 15 − 20 ၵေႃႉ ၼႆႉယဝ်ႉၵေႃႈလႆႈငိၼ်းမႃး ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝဵင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လႆႈၵူဝ်ဝႆႉ မိူၼ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇၼၼ် ပွတ်းတင်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပွႆး ဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်းၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပွႆး လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈၵၢၼ် သိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ် ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ ၵူၼ်းမိူင်းယူႇ ထုင်ႉမိူင်းၵိုင် ၸွမ်း ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၼႃးပၢင်ႇၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်တေႃႉၶူဝ်းသေ ၶႂ်ႈဝႃႈပၢႆႈၵၼ်ၼမ်ဝႆႉ ၊ ၵူဝ်ဢမ်ႇပၢႆႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႉသင်ႇ ႁဵတ်းႁႃလၢႆးမၼ်းၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ၊ လၢႆးၼႆႉတႄႉ ဝၢၼ်ႈဢမ်ႇႁၢမ်းၵေႃႈ ၶႂ်ႈဝႃႈၸမ်ယဝ်ႉၶႃႈ၊ ပေႃႈမႄႈသိုၵ်းၶူဝ်းလၢႆးၵူၺ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈၼႆႉ ဢၼ်မီးလုၵ်ႈၸၢႆးသွၼ်ႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ လွမ်လႅမ်ပၢႆႈၵၼ်ၽွင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ” လၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝၼ်းထီႉ 22 May 2023 တီႈၵျႂင်းၼွင်ယႃႈသႆး ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁႅင်ႈ ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသု ၊ ၸဝ်ႈသီႇႁ ၊ ၸဝ်ႈလၢဝ်ပိူင်း ၽူႈၵွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၽႂ်ယႃႇၵူဝ်သင် ယူႇၵႂႃႇလီလီၵၼ်  လဝ်ႇၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉ ၼင်ၼႆလႄႈ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈပိုၼ်းလင် RCSS/SSA ၸိူဝ်း ၼႆႉ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ပႆႇမီးလွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၼီ ၵၼ်သေတႃႉၵေႃႈ လွင်ႈယူႇယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်တႄႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ မီးမႃးၵူႈဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 25 – 26  May 2023 ၼႆႉ ပွတ်းတၢင်းသီႇပေႃႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၶူဝ်းၶဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း 25 ၵေႃႈ မီးလွင်ႈၸီႉသင်ႇ ပေႃႈမႄႈသိုၵ်းRCSS /SSA ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇပၢႆႈ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၼ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ ၸွပ်ႇႁႃၶၢဝ်ႇ လင်ႁိူၼ်းမီးလုၵ်ႈၸၢႆးသွၼ်ႉလႄႈ လင်ႁိူၼ်း ဢၼ်မီး လုၵ်ႈလၢင်း ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းRCSS/SSA သေ ပေႃးၽႂ်ပၼ်ၶၢဝ်ႇလႆႈ မီးငိုၼ်းသူး ၼိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသႅၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တၢင်ႉယၢၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ် လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ ႁဝ်း တေၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်း ၼႆႉ ပေႉၸႂ်ယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပေႉၸႂ် တႃႇတေယိုဝ်းၶိုၼ်းတႆးတေႃႇတႆး ပိုၼ်းဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းႁၢင်ႈႁၢႆႉၼႃႇ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်ႉ ၶႃႈၸင်ႇဢွၵ်ႇမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တင်းမိူင်းထႆးၼႆႉ ၊ ပေႃးတိုၵ်းၽူႈၶဵၼ်မၢၼ်ႈ ၶႂၢၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉတႄႉ တူဝ်ႈတၼ်းၼႃႇၶႃႈ” ၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ဝၢႆးသေ SSPP မႃးပၵ်းသဝ်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လၢႆလွင်ႈလၢႆတၢင်းမႃးသေ ဢွၼ်ၵၼ်ၸုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး သူၼ်ႁႆႈၼႃးယဝ်ႉ ပၢႆႈၶဝ်ႈယူႇၸွမ်းဝဵင်း သီႇပေႃႉ၊ ၼမ်ႉလၼ်ႈ၊ ပၢင်လူင်၊ လွႆလႅမ်၊ ၼမ်ႉၸၢင် ၊ ၶူဝ်လမ်၊ ၵဵင်းတွင်း၊ တူၼ်ႈတီး ၊ ပၢႆႈထိုင် မိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး ၊ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈ ပေႃႈမႄႈ သိုၵ်းRCSS/SSA တၢင်ႇၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၼႃႈ တီႈသိုၵ်း SSPP ၵုမ်းၵမ် ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၸီႉသင်ႇ လိုပ်ႈၶၢႆႉပၢႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ မိူၼ်ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇဝွင်းဝႅင်း ဢမ်ႇမီးလၵ်းမီးထၢၼ်ၵေႃႈ သမ်ႉပဵၼ်လွင်ႈတႄႉ မၼ်းယူႇ။

ငဝ်းလၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၽႂ်ပႆႇမႃးႁဵတ်းပၼ်ႁဝ်းၵေႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းတေႃႇၵၼ်ၼႆႉ ၼႃႇလိူဝ် ၽူႈ ၶဵၼ်ႁဵတ်းတေႃႇႁဝ်း ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းတူၵ်းၵိၼ်း တူၵ်းၽၢၼ်ႇယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼႆႉ ယွၼ်ႉႁွႆးတိၼ် ႁွႆးမိုဝ်းႁဝ်း ပွင်သၢင်ႈ ဢမ်ႇပေႃးသၢင်ႇထုၵ်ႇၵေႃႈတေပႃးယူႇ။

 

ပၢႆၵမ် − ၼူၵ်ႉဢဵင်ႈ (လွႆၸၢင်ႉ မိူင်းၵိုင်)

ဝၼ်းထီႉ − 27 / May / 2023

****ပွင်ႈၵႂၢမ်း ၶၢဝ်ႇႁူဝ်ၼႆႉ ပဵၼ် ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း လႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင်  ဢမ်ႇႁတ်းလၢတ်ႈဢွၵ်ႇ မွၵ်ႇပဵၼ်ၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းသိုဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ်ၽႂ်မၼ်း ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸင်ႇႁုပ်ႈသေ ၶိုၼ်း သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈတေႃႉတႆႇၶႆႈလၢတ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၼႂ်းမိူင်း ၼွၵ်ႈမိူင်း ႁူႉႁၼ်ၵၼ်မႃးယူႇၶႃႈ ****

တႃႇတွင်း − ပွင်ႈၵႂၢမ်း ၼႆႉ ပဵၼ် တၢင်းႁၼ်သုၼ်ႇတူဝ် ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ သဵင်ၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း။

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း