ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈ/ၽၢၼ်ႉၶူဝ်းလဵင်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႄႈ ဝဵင်းပၢင်လူင်

ၵူၼ်းမိူင်းတီႈၸမ်တီႈၵႆၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႄႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႄႉၵိုတ်းသေ သွၵ်ႈ/ၽၢၼ်ႉၶူဝ်းလဵင်း လႄႈ မီးလွင်ႈၸႅတ်ႈထၢမ်ပႃး လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်လႆႈ ၵႂႃႇၵႂႃႇမႃးမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈ/ၽၢၼ်ႉၶူဝ်းလဵင်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႄႈ ဝဵင်းပၢင်လူင်

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 64 ဢၼ်မီးတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်မိူင်း တင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ တပ်ႉမၢၼ်ႈ (တပ်ႉမၢၵ်ႇလၢင်း) ဢၼ်မီးတီႈၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတဵင်း ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ ဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈႁေႉၵိုတ်း ထူဝ်ႈ/ၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ  ဢၼ်တေၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇဝဵင်းသေ  ၵူတ်ႇထတ်း သွၵ်ႈ/ၽၢၼ်ႉတူၺ်းပႃး ၶူဝ်းလဵင်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ ၊ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် သေ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးမိူၼ်ၵၼ်။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − တီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်းၼၼ်ႉ ပေႃးၵၢင်ၼႂ် ဢမ်ႇၼၼ် ၵၢင်ဝၼ်း ၼႆ ၶႃႈႁဝ်းၵႆႉၵႂႃႇၵႂႃႇမႃးမႃးတႃႇသေႇ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ၶဝ်ၸႅတ်ႈၶႃႈႁဝ်း ၊ ၶႃႈၵႆႉၵႂႃႇမႃးၼႃႇလႄႈ ဢမ်ႇၸႅတ်ႈႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ၊ ဢၼ်ၶဝ်ၸႅတ်ႈၼၼ်ႉ လႅပ်ႈတေပဵၼ် ၵူၼ်းပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇဝဵင်းမႃး ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈသေ မႃးသိုဝ်ႉၶူဝ်းလူႇၶူဝ်းတၢၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ လွင်ႈတပ်ႉၶလယ 64 ၸႅတ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးၼၼ်ႉတႄႉ ၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ယွၼ်ႉမၼ်းမီး တီႈသဵင်ႈတၢင်း တႃႇဢွၵ်ႇဝဵင်းယဝ်ႉ လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇထိုင်တီႈၼၼ်ႉၶႃႈ ၊ ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းသင်သေ ၶဝ်ၸႅတ်ႈၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉမိူၼ်ၵၼ်ၶႃႈ −လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈ/ၽၢၼ်ႉၶူဝ်းလဵင်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႄႈ ဝဵင်းပၢင်လူင်

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − ၶႃႈႁဝ်းၵႂႃႇလႄႈတီႈ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးသေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းတီႈလၢႆးၶႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 17 August 2020 ၼႆႉ လႆႈႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၵႃး (လႅင်းၵႃး) တီႈႁိမ်းပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်းပၢင်လူင် ဢၼ်တေၵႂႃႇတၢင်း ဝဵင်းလွႆလႅမ်ၼၼ်ႉၶႃႈ ၊ ပေႃးပဵၼ်လႅင်းၵႃးၼႆ ၶဝ်ႁႄႉၵိုတ်းယဝ်ႉ ၸႂ်ႉပိုတ်ႇၼႄတူၺ်းမူတ်း ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ ၊ ယွၼ်ႉလွင်ႈသင်သေ ၶဝ်ၵႂႃႇတင်ႈလၢၼ်ႇ လႄႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း − ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈ/ၽၢၼ်ႉၶူဝ်းလဵင်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႄႈ ဝဵင်းပၢင်လူင်

ၸၢႆးဢၢႆႈၸွမ် ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ − ၶႃႈလုၵ်ႉၵေးသီးမႃးလၢႆးၶႃႈၼႆႉတႄႉ ပေႇၸႂ်ယဝ်ႉၶႃႈ တီႈၼႃႈတပ်ႉၶဝ်တီႈမိူင်းၼၢင်း ၊ တီႈႁူဝ်ၶူဝ် ၼမ်ႉတဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၊ ၼႃႈတပ်ႉ ၶလယ 64  တၢင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇမိူင်းၵိုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်သွၵ်ႈပၼ် ပေႇၸႂ်ယဝ်ႉ −လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၽွင်းၼႂ်းဝႃႇၵူႈပီႊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းလူႇၶူဝ်းတၢၼ်း တီႈၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သေ မၢင်ပွၵ်ႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (တပ်ႉမၢၵ်ႇလၢင်း မီးႁိမ်းၸမ် လုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ 758) ႁႄႉၵိုတ်းယဝ်ႉ ၸႅတ်ႈထၢမ် လႄႈ မၢင်ပွၵ်ႈလႆႈပၼ်ပႃးငိုၼ်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉၶလယ 64 ဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈၼွင်မိူင်း တၢင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၼၼ်ႉမီးႁိမ်းၸမ် တပ်ႉၶမယ 515  ၊ ၼႂ်းၵႄႈၽၢႆႇၼႃႈ 2 တပ်ႉသမ်ႉ   မီးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ (ဢထၵ−ၶွႆး) ၼႆယဝ်ႉ ၊ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်သမ်ႉ မီးတပ်ႉမၢၼ်ႈ ၶမယ 513 ၼႆလႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12−13 August 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း 2 တီႈ (ႁူဝ်ၶူဝ်သွင်ၽၢႆႇ) ၊ ၸေႊလၢၼ်ႉ 1 တီႈ ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸၢင်ႉ 1 တီႈ ၊ ဝၢၼ်ႈၼိမ် 1 တီႈ ဢၼ်မီး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ သေ ၵဵပ်းငိုၼ်း 2,000 ပျႃး − 5,000 ပျႃး တီႈၸဝ်ႈၵႃးဢွၼ်ႇ/ၸဝ်ႈၵႃးလူင် ၸိူဝ်းၵႂႃႇၵႂႃႇမႃးမႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း