ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼႃႈႁိူၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 23 December 2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09:30 မူင်း ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း ပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလူင် ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သေ ပိုတ်းယိုဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼွၵ်းသၢႆး တီႈၼႃႈဝၢင်းႁိူၼ်း လူႉတၢႆထင်တီႈ။

ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼႃႈႁိူၼ်း

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်လႃႈၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း 2 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ ထၢမ်ဝႃႈ ၸၢႆးထေးဢွင်ႇ ပဵၼ်ၵေႃႉလႂ် ၼႆသေ ၵေႃႉပဵၼ်ၸၢႆးထေးဢွင်ႇၵေႃႈ တွပ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၵဝ်ၶႃႈၼႆႉယဝ်ႉသေ ၵူၼ်းဢၼ်မႃး 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ထူၵ်းၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ မၼ်းၸၢႆးလူမ်ႉတၢႆထင်တီႈၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ် ၊ ၸၢႆးထေးဢွင်ႇ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ (USDP) ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼႃႈႁိူၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 November 2019 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း ဢဝ်ၵွင်ႇယိုဝ်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ 3 ၵေႃႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉၵိၼ်ၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၼႂ်းလၢၼ်ႉၼမ်ႉၶူင်း ပွၵ်ႉ 8 ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးသေ လႆႈလူႉတၢႆ ၵႂႃႇတင်း 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈၼႆႉ မီးဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလင်လဵဝ်သေ တီႈၵျွင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၵ်းယူႇသဝ်းဝႆႉတင်းၼမ်  လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ မီးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း