ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်းမႄး ၵႂႃႇမဵတ်းပႃသေ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ၸူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇမဵတ်းပႃ တီႈၼမ်ႉၸိၼ်ႇတီႇ ဝၢၼ်ႈၶူဝ်ယၢဝ်း ဢိူင်ႇၵျွၵ်းမႄးလူင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးသေ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇလႄႈ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇတင်းသွင်ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 14 March 2023 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆႊ 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၸၢႆးလမ် ဢႃႇယု 19 ပီႊ လႄႈ ၸၢႆးလိင်ႇ ဢႃႇယု 28 ပီႊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်ယၢဝ်း ပႃးၵၼ်ၵႂႃႇမဵတ်းပႃ တီႈၼမ်ႉၸိၼ်ႇတီႇသေ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ၊ ၵေႃႉပဵၼ်ၸၢႆးလမ်ၼၼ်ႉ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၽူင်ႉတိူဝ်ႉၺႃး ၸၢႆးလိင်ႇ ပွတ်းႁူဝ်ၶဝ်ႇ ပွတ်းၶႃလူင် ႁွႆးၸဵပ်းဢမ်ႇႁၢႆႉႁႅင်းၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ၸၢႆးလမ် သမ်ႉ တိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး ပွတ်းၶႃလူင် ပွတ်းမိုဝ်း ပွတ်းၶႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ၊ တၢင်းၽၢႆႇ ၸုမ်း “ၼမ်ႉၶူင်း” ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉတႆး (ပရႁိတ) ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ်တူဝ်ၶႃသွင်ၵေႃႉ သူင်ႇၸူးတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၸၢႆးလမ် လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ယူႇတီႈ ၸုမ်း “ၼမ်ႉၶူင်း” ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉတႆး လႆႈသိုပ်ႇဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆး သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈတင်းၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၼႆႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ မီးပႃးၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း