ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ် ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 579 ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းလႅင်း ဢိူင်ႇမိူင်းလႅင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းသၢတ်ႇသေ ပေႃႉထုပ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 06 July 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 18:00 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းလႅင်း ၸိုဝ်ႈ ၸႃႇပေႃႉ ဢႃႇယု 32 ပီႊ တေၵႂႃႇႁႃ ဝၢၵ်ႇ ၼွၼ်းပႃးတီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႆ လႄႈ လႆႈၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ယဝ်ႉသေ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း တၢင်းႁိူၼ်း တႃႇႁႅၼ်းၶူဝ်းလဵင်းၶဝ်ႈထိူၼ်ႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁူပ်ႉၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 579 ႁႅင်းသိုၵ်း 20 ပၢႆ ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းလႅင်း လႄႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်ပေႃႉထုပ်ႉ ၸွမ်းတူဝ် မၼ်းၸၢႆး ယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၸႃႇပေႃႉ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ် 2 ပေႇ ယဝ်ႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတင်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉႁၼ် လႄႈ ႁွင်ႉၸႅတ်ႈထၢမ် ပေႃႉထုပ်ႉၸွမ်းတူဝ် မၼ်းၸၢႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ၸႃႇပေႃႉ သိုဝ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ် တေသူင်ႇပၼ် သိုၵ်းတႆး ၼႆၶႃႈ ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇတူဝ်မၼ်းၸၢႆး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတင်းႁိူၼ်း မိူဝ်ႈယၢမ်း 17:00 မူင်း ၊ ၸႃႇပေႃႉ ၼႆႉ မီးဢႃႇယု 32 ပီႊ ၸၢဝ်းလႃးႁူႇ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၸႃႇႁေႇ + ပႃႈၼႃးႁေႇ ယူႇဝၢၼ်ႈမိူင်းလႅင်း ဢိူင်ႇမိူင်းလႅင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၼႆ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 579 ငဝ်ႈတပ်ႉ ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၢၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ) မၢႆ-14 ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ (တသၶ) ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း