ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇလၢၼ်ႉပၢႆႇ လႆႈၸၢမ်းသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၶွမ်ႇပၼီႇသီႇၼူဝ်ႇၾၢမ်း (SinoPharm) ၽၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉဢွၵ်ႇယႃႈယႃၼႂ်းမိူင်းၶႄႇသေ ဢွၵ်ႇမႃး ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ မွၵ်ႈၼိုင်ႈလၢၼ်ႉ လႆႈၸၢမ်းသမ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ်လိူၼ်ထူၼ်ႈၸဵတ်း July 2020 ၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီႈ လႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ဢၼ်မီးၽေးတေၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ လႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်တိုၵ်ႉမီး ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈၸၢမ်းဝႆႉယူႇတီႈႁူင်းယႃသေ ယင်းပႆႇၸၢင်ႈလႆႈၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈလၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ ယႃႈယႃၼႆႉ လွတ်ႈၽေးလီ လႄႈ ဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ 

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters လၢႆးငၼ်းလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်မိူင်းၶႄႇ ၶူၼ်ႉၶႂႃႉၸၢမ်းတူၺ်းယူႇၼၼ်ႉ မီးယူႇသၢမ်မဵဝ်းသေ ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈ သမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လူၺ်ႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၸမ်ပဵၼ်ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇမီးၾၢင်ႁၢင်ႈ ဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ပေႃႇပဵၼ်မႃး ၼင်ႇၵဝ်ၼႆ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇသီႇၼူဝ်ႇၾၢမ်း (SinoPharm) လိဝ် ၵျိၼ်းသၼ်း (Liu Jingzhen) လၢတ်ႈတီႈၼႂ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းၶႄႇၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇလၢၼ်ႉပၢႆႇ လႆႈၸၢမ်းသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉ

ၶွမ်ႇပၼီႇသီႇၼူဝ်ႇၾၢမ်း (SinoPharm) ၼႆႉ ယူႇပႃႈတႂ်ႈ China National Biotec Group (CNBG) ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၵုမ်းၵမ်သေ လႆႈၸၢမ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉဝႆႉ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် 2 ပိူင်သေ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ထီႉ သၢမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ သီႇၼူဝ်ႇဝႅၵ်ႉ ပၢႆႇဢူဝ်ႇတႅၵ်ႉ (Sinovac Biotech) ဢၼ် ငဝ်ႈငုၼ်းပၵ်းယူႇဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ ၸၢမ်းၸႂ်ႉဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ လႆႈၸၢမ်းသမ်းယဝ်ႉ ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉပၢႆဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၼႂ်းယႃႈယႃႁႄႈၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းသၢမ်ပိူင်ၼႆႉ ပဵၼ်ယႃႈယႃ ဢၼ်လႂ်တႄႉတႄႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇသီႇၼူဝ်ႇၾၢမ်း (SinoPharm) ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈပႃး ႁႂ်ႈတႅၵ်ႇလႅင်းလီလႄႈ ယႃႈယႃတၢင်းသၢမ်ပိူင်ၼႆႉၵေႃႈ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၸၢမ်းယႃႈယႃၼႆႉ ၽႅဝ်ဝႆႉၼႂ်း ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း မိူၼ်ၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ 

ယူႇတီႈမိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉၸွမ်း ၶွမ်ႇပၼီႇ သီႇၼူဝ်ႇၾၢမ်း (SinoPharm) တႃႇတေလႆႈႁပ်ႉသိုဝ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈၶွမ်ႇပၼီႇဢၼ်ၼႆႉလႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ သီႇၼူဝ်ႇဝႅၵ်ႉ ပၢႆႇဢူဝ်ႇတႅၵ်ႉ (Sinovac Biotech) ၵေႃႈ လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်း ပရႃႇသီးလ်သေ ၸၢမ်းဝႆႉၼႂ်းမိူင်းပရႃႇသီးလ်မိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း