ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ တေၸၢင်ႈလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းလိူၼ် November 2020 ၼႆႉ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၵုမ်းထိင်းၸိူဝ်းမႅင်းတၢင်းပဵၼ်မိူင်းၶႄႇ (China Centre for Disease Control and Prevention − CDC) လၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်မိူင်းၶႄႇ တိုၵ်ႉၸၢမ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ တေလႆႈသမ်း ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းဢဵတ်း (November) ပီႊ 2020 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ တေၸၢင်ႈလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းလိူၼ် November 2020 ၼႆႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 14 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၽၢႆႇၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်မိူင်းၶႄႇ ၵူၺ်ႇၸႄႈဝူႈ (Guizhen Wu)   လၢတ်ႈတီႈ ၼႂ်းလၢႆးၵၢၼ်ထၢမ်တွပ်ႇ ၽၢႆႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇဝႃႈ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၸၢမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ ၽႅဝ်ဝႆႉၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈထီႉ 3 ယဝ်ႉလႄႈ ၵၢၼ်ၸၢမ်းတူၺ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၼႂ်းတွၼ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉၵႂႃႇလႆႈလီယူႇသေ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ လိူၼ်ထူၼ်ႈ သိပ်းဢဵတ်း (November) ဢမ်ႇၼၼ် လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းသွင် (December) ပီႊ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ တေလႆႈႁပ်ႉသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇသေ လႆႈၸၢမ်းႁဵတ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီးဝႆႉ ယူႇသီႇမဵဝ်း သေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း တႃႇသၢမ်မဵဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈသမ်းပၼ် ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၼႂ်း တွၼ်ႈပၢႆးယူႇလီ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းတွၼ်ႈလီလႆႈမႆႈၸႂ် ဢၼ်မီးၽႄးၶဝ် တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈၸဵတ်း (July) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်ႇၸႄႈဝူႈ (Guizhen Wu) ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈ ၽၢႆႇၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်မိူင်းၶႄႇ (CDC) ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈထူၼ်ႈသီႇ (April) 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတူဝ်မၼ်းၼၢင်းသေ လႆႈၸၢမ်းသမ်းတူၺ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၼၼ်ႉယူႇ ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းႁၢႆႉသင်ၸွမ်းမႃး ၶၢမ်ႈပူၼ်ႉမႃး လႆႈလီယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ပဵၼ်ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းဢၼ်လႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းၼၢင်း ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းၵုမ်းထိင်းၼၼ်ႉ တႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းပေႃးတေလႆႈၸႂ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၸၢမ်းႁဵတ်းဝႆႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၼိုင်ႈမိူင်းလႂ် ဢမ်ႇယွမ်းသၢမ်မဵဝ်းသေ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ ယၢမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေဢၢၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်း လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်း ဢဵတ်း (November) 2020 ၼႆႉ မိူၼ်မိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။

ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မဵဝ်းထီႉသီႇ ဢၼ်မိူင်းၶႄႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈၽၢႆႇတၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇသေ မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉၸႂ်ႉမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈႁူၵ်း (June) 2020 ၼၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 15 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတူဝ်ႈတၢင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၸၢမ်ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉ ၵေႃႉယဝ်ႉလႄႈ ပဵၼ်ၽွင်းၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် တူဝ်ႈတင်း လုမ်ႈၾႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်ၶႄႉၶဵင်ႇၵၼ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် လႄႈ ယႃႈယႃမဵဝ်းဢၼ်တေယူတ်းယႃလႆႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19  ႁႂ်ႈတိူဝ်ႉယမ်လႆႈလီတေႃႇ တၢင်းပဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ထူၼ်ႈၵဝ်ႈ (September) ပီႊ 2020 ၼႆႉ ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ယင်းတိုၵ်းသူၼ်း ၽူႈဢၼ်ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူႈၵေႃႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်ၵၢၼ်မိူင်းမႃးၵဵဝ်ႇလေႃး ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵတ်း ဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း လႄႈ ႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၶၵ်ႉတွၼ်ႈၽၢႆႇပၢႆးသၢႆႈၶဝ်မီးၼၼ်ႉ ၵူႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ 

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − CNA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း