ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Brucella ထႅင်ႈ

မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ပဵၼ်တူၼ်ႈတေႃတီႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ ၽႄႈလၢမ်းၵႂႃႇ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉသေ ယင်းတိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼမ်ယူႇၵူႈဝၼ်းၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ မီးတၢင်းပဵၼ်ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Brucella ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်းၶႄႇထႅင်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း လၢႆလၢႆသိုဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ပွတ်းတွၼ်ႈၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း လႆႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ပရူႇသႄႇလႃႇ (Brucella) ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈႁွင်ႈလႅပ်ႇ(Lab) ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ (ႁွင်ႈဢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတႃႇတူဝ်သတ်း) ႁူဝ်ႈဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီႊ 2019 ပူၼ်ႉမႃး ၽွင်းၵႄႈၵၢင် လိူၼ်ထူၼ်ႈၸဵတ်း (July) လႄႈ လိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇ (August) ၼၼ်ႉ ႁွင်ႈလႅပ်ႇ(Lab) ၼႂ်းဝဵင်းလူင်လၢၼ်ၵျူဝ် ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လႆႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁႃႁဵတ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတႃႇတူဝ်သတ်းၼႆသေ သမ်ႉၸႂ်ႉမႅၼ်ႈၺႃး ယႃႈယႃၶႃႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်မူတ်းဢႃႇယုသေ ၶႃႈၸိူဝ်ႉမႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႂ်းႁွင်ႈလႅပ်ႇ(Lab)ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတၢႆသေ လႆႈႁူဝ်ႈဢွၵ်ႇမႃးတၢင်းၼွၵ်ႈႁွင်ႈလႅပ်ႇ(Lab)ယဝ်ႉ ပိဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းလူမ်း  တိတ်းၸပ်းသႂ်ႇတီႈၵူၼ်းဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းလၢၼ်ၵျူဝ် (Lanzhou) ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမႃး လၢတ်ႈယဝ်ႉဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ 3,245 ၵေႃႉၼႆႉ လႆႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ပရူႇသႄႇလႃႇ (Brucella) ယဝ်ႉသေ ၾၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ် ပရူႇသႄႇလႃႇ (Brucella) ၼႆႉၵေႃႈ တေမီးလူမ်းမႆႈ သုင်ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၵမ်းပဵၼ်ၵမ်း၊ ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ မိူၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးဢဵၼ်မီးႁႅင်း၊ ႁိူဝ်ႇဢွၵ်ႇၼမ်၊ ၼၢဝ်ၵတ်းသၼ်ႇ၊ ၸဵပ်းတူဝ်ၸဵပ်းၶိင်း၊ လုပ်ႇၵပ်းလုပ်ႇတေႃႇၸဵပ်း လႄႈ ႁူဝ်ၶႆႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းဢၼ်ၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ပရူႇသႄႇလႃႇ (Brucella)  ၼႆႉလႆႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမဵဝ်းဢၼ် ယူႇၸမ်တူဝ်သတ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉၶိူင်ႈၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်း တူဝ်သတ်းၸိူဝ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း လႄႈ ၵိၼ်မႅၼ်ႈၼိူဝ်ႉလိပ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၼိူဝ်ႉဢၼ်ႁုင်တူမ်ႈ ဢမ်ႇသုၵ်းဢမ်ႇလိပ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တၢင်းပဵၼ် ပရူႇသႄႇလႃႇ (Brucella) ၼႆႉ ယူတ်းယႃႁႂ်ႈႁၢႆၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းလႆႈယူႇလႄႈ ၵူၼ်း တေႃႇၵူၼ်း တိတ်းၸပ်းၵၼ်ၶိုၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးႁၼ်မီးၼမ်ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ယႃႈယႃတႃႇႁႄႉၵင်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼၼ်ႉတႄႉၵေႃႈ ပႆႇမီးဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇမတီႇၽၢႆႇယူႇလီ ဝဵင်းလၢၼ်ၵျူဝ် လၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 September 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉဝႃႈ တူဝ်သတ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ပႄႉ၊ ဝူဝ်း လႄႈ မူ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႃးၼႂ်းဢၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတေၸၢင်ႈၽႄႈလၢမ်းၼမ်ၼၼ်ႉယူႇ။

ၸုမ်းၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် CDC ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ပရူႇသႄႇလႃႇ (Brucella) ၼႆႉ ၵူၼ်းတေႃႇၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၵၼ်တႄႉ ဢမ်ႇသူႈလႃႈလီမီး ၵူၺ်းၼႃႇ ၾၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်မၢင်မဵဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ မေႃပေႃႇပဵၼ်မႃးၶိုၼ်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈပဵၼ်ၵမ်းလႄႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈႁၢႆၶၢတ်ႇလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈတၢင်းပိူင်ပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီႊ 2020 ၼႆႉ ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်ၸၢမ်းႁဵတ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမႃးယွမ်းၼွမ်းတၢင်းၽိတ်းသေ ယူႇတီႈလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ လႆႈႁုပ်ႈသိမ်းၶိုၼ်း ဝႂ်ၶႂၢင်ႉဢၼ်ပၼ်ႁဵတ်းယႃႈယႃၼၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

တႃႇၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလႆႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ပရူႇသႄႇလႃႇ (Brucella) ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃးထိုင်မႃးလိူၼ်ထိူၼ်ႈသိပ်း (October 2020) ၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼၼ်ႉ တေတႄႇပၼ်ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။ 

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 23 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ 10 ၵေႃႉသေ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီးယူႇ 85,307 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ယူတ်း ယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းၵေႃႈ မီးယူႇ 80,505 သေ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ မီးယူႇ 4,634 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − CNA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း