ၵူၼ်းမိူင်းၶႅၼ်ႇယႃႉ ႁိမ်တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉၵၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ် ယွၼ်ႉပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်း

ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်းသေ တီႈၵုၼ်ဢႅပ်ႉၾရိၵ ပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢိုပ်းၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မီးလွင်ႈပေႃႉထုပ်ႉ ႁိမ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၵၼ်လႄႈ ထိုင်တီႈမီးၵူၼ်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ် တီႈဝဵင်းလူင် ၼႆႇရူဝ်ႇပီႇ (Nairobi) မိူင်းၶႅၼ်ႇယႃႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵုမ်းၵမ်လႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၶႅၼ်ႇယႃႉ မီးလွင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တုၵ်ႉၶဢိုပ်းယၢၵ်ႈၶၢၼ်ၸႂ် ဢမ်ႇမီးၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်တႃႇၵိၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ဝၢႆးသေၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ မႃးၸႅၵ်ႇပၼ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈတွင်ႉမႆႈႁႅင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ် လႆႈႁိမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈပႃးၶွၼ်ႉမႆႉယၢဝ်း ပေႃႉထုပ်ႉၵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢဝ်လႆႈတၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉၼမ် လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လႆႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇၵျႅတ်ႉၵႂၼ်းတႃသႂ်ႇ ၸင်ႇတေၵိုတ်းယိုတ်းလႆႈ လွင်ႈသုၵ်ႉသၵ်ႉဢူၼ်ဢၢၼ်လူင်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ်  ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဢၼ်ၵႂႃႇႁပ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၵူၼ်းၵမ်ႈပႃႈၼမ် ဢမ်ႇမီးၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ်တႃႇၵိၼ်ယႅမ်ႉယဝ်ႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်တေယူႇလွတ်ႈၵႂႃႇလႆႈၵေႃႈ ၸမ်ပဵၼ်လႆႈဢွၵ်ႇမႃး ၽိုတ်ႉႁိမ်ၵၼ်ဢဝ် တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉၵၼ် လူၺ်ႈႁူႉဝႃႈ တေၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵေႃႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႅၼ်ႇယႃႉ Uhuru Kenyatta ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈတေႃႉတၢင်ႇ ၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵုမ်းၵမ်လႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်လႄႈ ယူႇတီႈၽွင်းလူင်ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၵေႃႈ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်သေ ၸင်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈတေႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆ ဢမ်ႇဝႃႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၵႃး လႄႈ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸွမ်းမၢႆမီႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၶိူဝ်းၽိဝ်း (Curfew) ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ႈၶမ်ႈ 19:00 – 05:00  ၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉပႃး ဝႃႈၼႆ။

တီႈမိူင်းၶႅၼ်ႇယႃႉၼႆႉ မီးဝႆႉပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၵုၼ်ဢႅပ်ႉၾရိၵတွၼ်ႈၸၢၼ်းသေ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵေႃႈ တေလႆႈဝႃႈ ဢမ်ႇတူၵ်းတႅမ်ႇယေႃႈသေၽႂ် ၵူၺ်းတေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ မိူင်းၶႅၼ်ႇယႃႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီး လွင်ႈၸႅၵ်ႇၽႄၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမီးၵူၼ်းၽၢၼ်ယူႇလႄႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းၶႅၼ်ႇယႃႉ မီးၵူၼ်းၵွတ်းၽၢၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈ (170,000 – 400,000) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 17 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈမိူင်းၶႅၼ်ႇယႃႉ မီး (234) ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တင်းမူတ်းမီး (11)  ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း မိူင်းဢၼ်မီးဝႆႉ တီႈၵုၼ်ဢႅပ်ႉၾရိၵတွၼ်ႈၸၢၼ်းတင်းမူတ်းၵေႃႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်းဝႆႉမိူၼ်ၵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵုမ်းၵမ်လႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဝႃႈၼႆ။

ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၽႄႈလၢမ်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇၵူႈမိူင်းမိူင်းသေ တီႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (605) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်တင်းမူတ်း မီး (9,231) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ် လူႉသဵင်ႈတၢႆ တင်းမူတ်းမီး (190) ၵေႃႉ လႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 April 2020 ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸႄႈတွၼ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်းၵႂႃႇလႆႈ သင်ဝႃႈမီးငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ပေႃႇပဵၼ်မႃး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 17 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (210) မိူင်း၊ (210 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းမူတ်းမီး (2,197,161) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းလုမ်ႈၾႃႉ မီး (147,512) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်း ၶိုၼ်း မီး (557,617) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 17 April 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 18:40 မူင်း)။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း