ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၶမ်ဝႆႉၸွမ်းတၢင်းလူင် မိူင်းၵုတ်ႈ−ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ဢိုပ်းၶဝ်ႈဢိုပ်းၼမ်ႉ

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈယဝ်ႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်တေႃႉဢဝ်ၶူဝ်းလဵင်းပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၼႆသေတႃႉ ဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ/ၵႃး ၵႂႃႇၶမ်ၵၼ်ၸွမ်းတၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 July 2024 (လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) မီးမၢၵ်ႇလူင် 4 လုၵ်ႈ တူၵ်းၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတီႈၼႂ်းဝဵင်း လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းသင်၊ သိုၵ်းသွင်ၸုမ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈလွႆတွင်းလႅင် ဢၼ်မုင်ႈၼႃႈၵႂႃႇတၢင်း ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈ၊ လွင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႄႉ ၶဝ်ပၢႆႈၵၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၵမ်းၼႆႉၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ ၵူဝ်တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉၵႂႃႇတၢင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇပုၼ်ႉယဝ်ႉ။

“လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶႃႈလႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၶမ်ယူႇဝႆႉတီႈၸွမ်းတၢင်းလူင် မိူင်းၵုတ်ႈ−ဝဵင်းလိူဝ်ႇ မီးမွၵ်ႈ 2,000 ၵေႃႉ ၶမ်ဝႆႉ မီး 11 ဝၼ်းၼႆႉယဝ်ႉ၊ ၸိူဝ်းၶမ်ယူႇပွတ်းၵၢင်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉပေႃးဢိုပ်းၶဝ်ႈဢိုပ်းၼမ်ႉ လႄႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 10 July 2024 ၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇတိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းၵုတ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇပၢႆႈႁႃတီႈ ဢွင်ႈတီႈလွတ်ႈၽေးယူႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 July 2024 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်  တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈလႄႈ မီးၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆၸွမ်းပၢင်တိုၵ်း 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း