ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ဢွၼ်ၵၼ်ယွၼ်းသူးပၼ် မႄႈၼမ်ႉၶူင်း လႄႈ ထၢတ်ႈႁူဝ်လိုင်း မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 05 March 2020

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း