ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးမၢၵ်ႇလူင် တၢႆထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉ 9 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ မၢၵ်ႇၵႂႃႇတူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 10 July 2024 (လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉသွၼ်ႈသဝ်းယူႇသၢင်ႈၸွမ်းႁိူၼ်းယေးယူႇၼၼ်ႉ မီးမၢၵ်ႇသွတ်ႉ ၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇ တီႈႁိမ်းတႃႈလူတ်ႉၾႆး ၼႂ်းပွၵ်ႉ 9 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ မီးၼၢင်းယိင်း ဢႃႇယုမွၵ်ႈ 30 ပီႊ 2 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇပႃး ၵူၼ်းၸၢႆးဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 9 ၶူပ်ႇ 1 ၵေႃႉ လႆႈတၢႆၵႂႃႇသေ မီးထႅင်ႈၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 5 ၵေႃႉလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ၵမ်းၼၼ်ႉမီးမၢၵ်ႇသွတ်ႉတူၵ်းၵႂႃႇတီႈၼႂ်းပွၵ်ႉ 9 သွင်လုၵ်ႈလႄႈ တိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 1 ၵေႃႉ လူႉတၢႆၵႂႃႇ၊ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇပေႃးႁတ်းၵႂႃႇတၢင်းလႂ် ၸိူဝ်းပၢႆႈၵေႃႈ သမ်ႉၵႂႃႇၶမ်ၸွမ်းတၢင်း၊ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီးၵႃႈၸလိပ်ႈတၢင်း တႃႇပၢႆႈၸိူင်ႉပိူၼ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇႁူႉတေပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတီႈလႂ်ၼႆသေ ဢွၼ်ၵၼ်မူၵ်းယူႇဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းၸွမ်းယေးၽႂ်မၼ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း 25 ၵေႃႉ လႄႈ ၵမ်ႉၼမ်လႆႈတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး မၢၵ်ႇလူင် ဢၼ်လုၵ်ႉမႃးတီႈ တရူၼ်း တင်း မၢၵ်ႇသွတ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မွၵ်ႈ 10,000 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းလႄႈ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ တိုၵ်ႉၶမ်ဝႆႉၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်းၵေႃႈမီးယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း