ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းတၢႆထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵေႃႉ

ငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းဝၼ်းပုတ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 April 2021 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႊ) ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် လႆႈလူႉတၢႆထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ဢဝ်ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉသေ ပိုတ်းယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။  ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ၶၢဝ်ႇ Myanmar Now ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ  မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 April 2021 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႊ)   ၼၼ်ႉ တီႈဢၼ်မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ တေပဵၼ်တီႈဝဵင်းၵလေး ၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆထိုင် 11 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Myanmar Now ယင်းလၢတ်ႈၼႄငဝ်းလၢႆးတီႈဝဵင်းၵလေးဝႃႈ မိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ်ယၢမ်း 05:00 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 100 ၵေႃႉ လႆႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၽွင်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပႂ်ႉယၢမ်းပၼ်ၵၼ်တီႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ထူင်သၢႆးသေ ႁဵတ်းတီႈပႅပ်ႉဝႆႉ ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈ Myanmar Now ဢၢင်ႈဢိင်လႅင်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းတိူင်းၸႄႊၵႅင်းၼၼ်ႉသေလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်း 11 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇ 3 ၵေႃႉတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼႂ်းၸုမ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

တီႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်ၵေႃႈ မီးၵူၼ်းထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ 2 ၵေႃႉလႄႈ ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆၸေႊဝဵင်းထႅင်ႈ 7 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 7 April 2021 ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း မီးၵႂႃႇ 20 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 8 April 2021 မီးၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 614 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵေႃႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်မိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း