ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် June ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၶဝ်ၵေႃႉႁဵတ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉ လႄႈ ယိုဝ်းတၢႆ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 June 2020 (ပ-လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ် ဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၶဝ်ၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ် ယိုဝ်းတၢႆၼႆ သေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇပွင်ႇလႅင်းပၼ်တီႈ ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆသေဢမ်ႇၵႃး ဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈလူႉသုမ်းသင်သေလွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 June 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 23 ၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈဢႅၵ်းၵျီး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးသေ တဵၵ်းႁႂ်ႈလုင်းမွင်ႇၶႄႇ ဢႃႇယု 56 ပီႊ ၵႂႃႇသူင်ႇတၢင်း တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ် ဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ်၊ ၵွၼ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈဢႅၵ်းၵျီး ၼၼ်ႉသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း ပႃႈၼၢႆးသႂ် ဢႃႇယု 55 ပီႊ လႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး ပႃးၼၢႆးသႂ် တီႈဢႅင်ႈ လႄႈ တီႈၶႃၽၢႆႇသၢႆႉ မၼ်းၼၢင်း၊ မိူဝ်ႈၵႂႃႇႁွတ်ႈထိုင် တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ လုင်းသု ဢႃႇယု 60 ပီႊ လူႉတၢႆထင်တီႈၵမ်းလဵဝ် ဝၢႆးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉလုင်းမွင်ႇၶႄႇ ထိုင်တီႈ ပေႃးလႆႈလိုမ်းတူဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 July 2020 (ပ-လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ သင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈသင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလွင်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈပူၼ်ႉပႅၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းသေဢမ်ႇၵႃး ယူႇတီႈၽၢႆႇပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်ႈဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉတၢင်းၽိတ်းသေဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉပၢႆတေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၼႆလႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း လၢႆၽၢႆႇလၢႆ တၢင်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ဢိၵ်ႇ လွင်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈတႃႇ  ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇပေႃႉထုပ်ႉလႄႈ လူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ထိုင်မႃးယၢမ်းတေႃႈလဵဝ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ် တဵၵ်းတဵင် ပေႃႉထုပ်ႉ လႄႈ ယိုဝ်းတၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယွမ်းႁပ်ႉသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈ ပွင်ႇလႅင်းပၼ် ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆသေဢမ်ႇၵႃး ဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈလူႉသုမ်းသင်သေလွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တင်းၼမ်ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉတၢင်းၽိတ်းသင်။

ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႃႈ ဝၢႆးသေၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 July 2020 ပိဝ်ႇႁႃႇမူး မၢႆ 2 ဢၼ်ယူႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈပိူင်ပဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇပေႃႉထုပ်ႉ လႄႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းၽိတ်းၵေႃႉမၼ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉဢၼ် ယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈတူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးၼၼ်ႉသေ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ႁူဝ်သုမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉဢၼ်မီးတၢင်းၽိတ်း ဢိၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ် ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ 

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး (1) ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈပူၼ်ႉပႅၼ် ယိုဝ်းတၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းၼႄ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸႅင်ႈလႅင်း လိူဝ်သေၼႆ ဝႃႈၼႆ၊ “လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁဵတ်းၽိတ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇလႆႈသိူင်ႇသိမ်းသင်၊ လူဝ်ႇလႆႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ႁဵတ်းၽိတ်း လႄႈ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းၼႄ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးၸႅင်ႈလႅင်း လိူဝ်သေၼႆႉ၊ ထႅင်ႈၽႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ပေႃးထတ်းသၢင်တူၺ်းပေႃးၼႆၸိုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉဢၼ်ယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သမ်ႉ တူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တင်းပိူင်ပဵၼ်တႄႉသေ မီးလွင်ႈပိူင်ႈၵၼ် ႁႅင်းၼႃႇ၊ ဢွင်ႈတီႈဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁႅင်း၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈထတ်းသၢင်ဝႃႈ ဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းသင်” ၼႆယဝ်ႉ။  

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ႁူႉႁၼ်ၸွမ်း လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်မၼ်း လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ယိုဝ်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉလဵဝ် ယိုဝ်းၵူၺ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ တူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉလႄႈ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ႁူဝ်သုမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼႆႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၶဝ်ၵေႃႉႁဵတ်းၼႆသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈပွင်ႇလႅင်းပၼ် ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ လႄႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလိူင်ႈဢမူႉၵေႃႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသင်သေလွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း