ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ/ၸုမ်း ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းတၢႆ ထိုင်တီႈႁိူၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 19:40 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ/ၸုမ်း ဢဝ်ၵွင်ႈၵႂႃႇယိုဝ်းတၢႆ ထိုင်တီႈႁိူၼ်း ဢၼ်မီးတီႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းတၢႆၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ လုင်းလႅင် ဢႃႇယုႁႃႈသိပ်းပၢႆ၊ တီႈႁိမ်းၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ လုင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၶွၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ (မၢၵ်ႇၵွင်ႈၽၢင်း) သတီး 2 လုၵ်ႈ လႄႈ ၶွၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈတွင်း 1 လုၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လုင်းလႅင် ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼႆႉသေ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်းလီလီ၊ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆလုင်းလႅင်တႄႉ ၸုမ်းပရႁိတၶဝ် ဢဝ်လူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇတေႃႉတၢင်ႇသူင်ႇပၼ်တီႈ ႁူင်းယႃ ဝဵင်းသီႇပေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 April 2021 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸုမ်းၶွမ်ႇမတီႇ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၸဝ်ႈမိူင်း ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် မၢၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉတီႈလွႆၵွင်းမူး (ငြိမ်းချမ်းရေးစေတီ) ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၸဝ်ႈမိူင်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းႁူႉဝႃႈ မၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၶဝ်ၵႂၢႆးလႄႈ ပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ်မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉၸႅင်ႈလႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

မၢၵ်ႇဢၼ်ၸုမ်းၶွမ်ႇမတီႇ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၸဝ်ႈမိူင်းၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် တီႈလွႆၵွင်းမူး (ငြိမ်းချမ်းရေးစေတီ) ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းသေ ၽဵဝ်ႈသိမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း