ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ၽွင်းၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း တီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 24 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းၼၼ်ႉ လုင်းသၢမ် ဢႃႇယု 50 ပီႊ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵေႃႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶႅမ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းတီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တီႈႁိမ်းလွႆၵုင်းၸူင် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈၵုင်းပႅၵ်ႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၵၢတ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႃပုတ်းၵႂႃႇၽၢႆႇၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လႆႈဢဝ်တူဝ် သူင်ႇယူတ်းယႃတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းၵေးသီးသေတႃႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:30 မူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18-20 October 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဝူဝ်းၵႂၢႆးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူႉတၢႆထင်တီႈ 4 တူဝ် မိူၼ်ၵၼ်။

တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး လႄႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ တႄႇၸဵမ် ဝၼ်းထီႉ 14 September 2021 ၸုမ်းႁူမ်ႈပွင်း ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း တိုၵ်းယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လႄႈ ဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ မီးယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 24 October 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸုမ်းႁူမ်ႈပွင်း SSPP လႄႈ TNLA ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပွတ်းတၢင်းလွႆၵွင်းမူးသၢႆး ႁူးသူၼ် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ ပၢင်တိုၵ်းၸင်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇ  ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း