ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႃႇ 3 လၢၼ်ႉပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ Martin Griffiths ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၽၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ်ႁၼ်ထိုင်ၵၼ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တုၵ်းယွၼ်း လႄႈ လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႃႇသၢမ်လၢၼ်ႉပၢႆၼႆႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈဝႆႉယူႇ တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်းၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ်ႁၼ်ထိုင်ၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူဝ်ႇလႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆး လႄႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈမီးလွင်ႈၸိူင်ႉထိူင်းႁိုင်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Martin Griffiths လၢတ်ႈဝႃႈ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသွင် (February 2021) ၼၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈသေ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵေႃႈတူၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸင်ႇလႆႈဢိုပ်းယၢၵ်ႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 November 2021 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၽၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈ ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ်ႁၼ်ထိုင်ၵၼ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းလွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ပိၵ်ႉ ၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈပႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ထူဝ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယူႇတိၵ်းတိၵ်းၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈမိူင်းဢင်းၵိတ်ႉ ၸင်ႇလႆႈတုၵ်းယွၼ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ပိၵ်ႉ ၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူၺ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ်ႁၼ်ထိုင်ၵၼ် ၼႆၼၼ်ႉသေ ဢၼ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တုင်းလူႇၶၢမ်ႇဝႆႉငိုၼ်း 348 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၸဝ်ႈတႃႇၼၶဝ် ႁႂ်ႈလႆႈသိုပ်ႇၸွႆႈသႂ်ႇပၼ်ထႅင်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ငိုၼ်းဢၼ်လႆႈမႃးဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းပႆႇမီးၶိုင်ႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း