ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပႆႇလႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တဵမ်ထူၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမီး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းတိုၵ်ႉၵိုတ်းယူႇၶိုင်ႈပၢႆ ဢၼ်ပႆႇလႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၸွမ်းၼင်ႇသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ်မီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉၵၢၼ်ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ၼၼ်ႉသေ ၽွၼ်းႁၢႆႉလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ဢၼ်မႃးတၢင်းလင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈသေ လွင်ႈတၢင်းတႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ်ႁၼ်ထိုင်ၵၼ် သုၼ်ႇလႆႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းယႂ်ႇတိူဝ်းလိူဝ်မႃးယူႇဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တုၵ်ႉယၢၵ်ႈၵိၼ်းၽၢၼ်ၼႆႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ 2 လၢၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉ မီးယူႇမွၵ်ႈ 3 လၢၼ်ႉၼႆႉသေ ၵူၺ်းၼႃႇ ငိုၼ်းတွင်းတႃႇတေၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတုၵ်ႉယၢၵ်ႈၵိၼ်းၽၢၼ်ၼႆႉ ယင်းပႆႇတဵမ်ထူၼ်ႈၼႆ Stephane Dujarric ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသုၼ်ႇတူဝ် Antonio Guterres ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လၢတ်ႈၵႂႃႇ။

တႃႇၸွႆႈၵူၼ်း 3 လၢၼ်ႉ ၼႂ်းပီႊ 2021 ၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶူင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ်ႁၼ်ထိုင်ၵၼ်ၼၼ်ႉၼႆၸိုင်ႈ တေလူဝ်ႇယူႇ မွၵ်ႈ 276 လၢၼ်ႉ တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵူၺ်းၼႃႇ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉဝႆႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးယူႇမွၵ်ႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသီႇသိပ်းၸဵတ်း (47%) ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵမ်ႈပႃႈၼမ်ၵေႃႈ တေပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇ ၼႂ်းဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ၊ မၢၼ်းတလေး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်မီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ မိူၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပွတ်းတွၼ်ႈၸဵင်ၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ ပွတ်းတူၵ်း ဝႃႈၼႆ။ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်မီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်ၵေႃႈ တေပဵၼ် မိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းတႆး၊ မိူင်းၶျၢင်း၊ မိူင်းယၢင်း၊ မိူင်းယၢင်းလႅင် လႄႈ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ဢိၵ်ႇ တိူင်းမၵူၺ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး ပၢႆႈႁႃဢွင်ႈတီႈလွတ်ႈၽေးၼႆႉ မီးယူႇ 220,000 ပၢႆၼႆႉသေ ပွတ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၵေႃႈ ပႅၵ်ႉသမ်ႉပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇ သေတႃႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ယင်းပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႆႈဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းၼမ်လိူဝ်သေ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း