ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆးလႄႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းထႆးတီႉၺွပ်း

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 9 ၵေႃႉ လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး လူၺ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၵၢၼ် ဢမ်ႇမီးပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇမီးၽိုၼ်လိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆးသင်လႄႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းထႆး ဢၼ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တီႉၺွပ်း တီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၵၢၼ်းၵျၼပူးရီး ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ဢၼ်တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၸၼ် ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 21 : 30 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 9 ၵေႃႉ လၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်း မိူင်းထႆးလႄႈ ၽိူဝ်ႇႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင် ႁိမ်းလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းထႆး တီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း သင်ၶလႃႉပူးရီး ၸႄႈတွၼ်ႈၵၢၼ်းၵျၼပူးရီး ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ သိုၵ်းထႆး ထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်းၶဝ်သေ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇမီးၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၽိုၼ်လၢႆးသင်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း  ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 9 ၵေႃႉ ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼႆႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ 3 ၵေႃႉ လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉသေ ၵူၼ်းလူင် 4 ၵေႃႉတႄႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၽူႈယိင်း 2 ၵေႃႉ၊ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼီႇတၢႆႇ ဢႃႇယု 45 ပီႊ၊ ဝိၼ်းၼၢႆႇ 26 ပီႊ၊ မသၢၼ်း 35 ပီႊ ဢိၵ်ႇ မၸူဝ်း 27 ပီႊ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼႆႉ ယွမ်းႁပ်ႉတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ သိုၵ်းထႆးဝႃႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ် လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းဝႃႈၼႆသေ ယွၼ်ႉပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈရေႃးၵႃႇ ၸိူဝ်ႉမႅင်း တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်း ဢၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ၽွၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵၢၼ်းၵျၼပူးရီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 July 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၼႆသေ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ သိုၵ်းထႆး တေၶိုၼ်းဢဝ်တူဝ်ၸိူဝ်းၶဝ် တင်း 9 ၵေႃႉ လွႆးဢၢပ်ႈပၼ်တီႈ လုမ်းပလိၵ်ႈထႆး ဝဵင်းသင်ၶလႃႉပူးရီးသေ ႁႂ်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈမီးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းလႄႈ မိူင်းႁိမ်း ႁွမ်း ဢၼ်ပဵၼ်မိူင်းထႆးၵေႃႈ မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ တေၸၢင်ႈ တိတ်းၸပ်းမႃးၸွမ်းလႆႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼႆလႄႈ ပိုၼ်ႉတီႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းယၢင်း-မိူင်းထႆး သဵၼ်ႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ် ၵွၵ်းမူးသၢမ်သူႇ ၸႄႈဝဵင်းသင်ၶလႃႉ ပူးရီးၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇတင်းမိူင်းထႆးၶဝ် တေသိုပ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 3 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ဢၼ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈ လၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼၼ်ႉ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး  1 ၵေႃႉ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ မႄႈၵူၼ်းၵႅၼ်း ဢိူင်ႇမႁႃႇဝၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း – 7 Day News

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း