ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး လူၺ်ႈၽိတ်းမၢႆမီႈ တင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 June 2024 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ)  ၽၢႆႇတၢင်း သိုၵ်းထႆး လႄႈ ပလိၵ်ႈထႆး ႁူမ်ႈပႃးၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆၽၢႆႇ လႆႈဢွၵ်ႇလဵပ်ႈ ယၢမ်းၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွၵ်ႉ 4 ဝၢၼ်ႈဝင်းၵႅဝ်ႈ ဢိူင်ႇမႄႈပႃႇ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ ၼၼ်ႉသေ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လၵ်ႉလွမ် ၶဝ်ႈမိူင်း လူၺ်ႈၽိတ်းမၢႆမီႈ 24 ၵေႃႉ ပဵၼ် ၸၢႆး 18 ၵေႃႉ လႄႈ ယိင်း 6 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ ၽၢႆႇတၢင်းပလိၵ်ႈၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း မိူင်းထႆး ယင်းတီႉၺွပ်းလႆႈထႅင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇ ပႃႇလူႉရူး ၸႄႈဝဵင်းသူႇငႆပႃးတီး ၸႄႈတွၼ်ႈၼရႃးထိဝၢတ်ႉ ဢၼ်ဢၢၼ်းၸႂ်ႉမိူင်းထႆး ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၽၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃးတင်းမူတ်း 6 ၵေႃႉ ဢၼ်ယိပ်းဝႆႉ Passport ပွမ် ႁူမ်ႈပႃး ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇ 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸိူဝ်းၶဝ် 6 ၵေႃႉလၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈပႆၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်သေ ၵႂႃႇလိုဝ်ႈဝႆႉယူႇတီႈ ႁိူၼ်းၼၢႆးၼႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ ဢွၼ်တၢင်း တေသိုပ်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼၢႆးၼႃႈလႆႈယွၼ်းၸိုဝ်ႈ တင်း ထၢႆႇႁၢင်ႈယဝ်ႉ ဢဝ် Passport ဢၼ်မီးၶေႃႈမုၼ်းႁူဝ်ယွႆႈမႃးပၼ်သေ ဢွၼ်ၵႂႃႇၶီႈ လူတ်ႉၾႆး တႃႇၵႂႃႇတီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၼရႃးထိဝၢတ်ႉသေ ပူၼ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃး ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမိူင်းသေ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈ ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းထႆးၶဝ် တေႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း