ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ထူပ်းလွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇတေပွၵ်ႈၶိုၼ်း

ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵိုတ်းၶင်ႉဝႆႉယူႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၵူႈတီႈတီႈၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႆႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁိူဝ်းမိၼ် ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ၵႂႃႇႁပ်ႉပွၵ်ႈၶိုၼ်းယူႇသေတႃႉ ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈလွင်ႈၵႂႃႇမႃး ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈတၢင်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇတေပွၵ်ႈၶိုၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းလႄႈ သၢႆၵၢၼ်မိၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းဢၼ်ၵိုတ်းၶင်ႉဝႆႉယူႇၼွၵ်ႈမိူင်း ထူပ်းလွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇတေပွၵ်ႈၶိုၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်သေ ႁပ်ႉပွၵ်ႈၶိုၼ်းယူႇ၊ ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 298 ၵေႃႉ ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၵေႃႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် May 2020 ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်သေ ႁပ်ႉပွၵ်ႈၶိုၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းၶင်ႉဝႆႉ တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး တိုၵ်ႉမီးယူႇလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇတေပွၵ်ႈၶိုၼ်းလႆႈဝႆးဝႆးၼၼ်ႉ မုင်ႈမွင်းဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်သေ ႁပ်ႉပွၵ်ႈၶိုၼ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူဝ်ႇၵွင်းထႅတ်ႉၵျေႃႇ ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ ဝဵင်းၼိဝ်းတေႇလီႇ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး တႃႇယူတ်းယႃပၢႆးယူႇလီ ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဝႃႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵေႃႈ မူတ်းသဵင်ႈၵႂႃႇၼမ်သေ တင်းဢၼ်လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉ သေဢမ်ႇၵႃး ငိုၼ်းတွင်းၵေႃႈ မူတ်းသဵင်ႈၼမ်ယဝ်ႉလႄႈ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် လႆႈတိူင်ႇပၢင်ႇၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းဝႆႉ သင်ဝႃႈၽၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ် မႃးႁပ်ႉတႄႉ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ၊ သင်ဝႃႈဝဵင်းၼိဝ်းတေႇလီႇ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်းလႆႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈသင်၊ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉၵွၼ်ႇ ၽွင်းယၢမ်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃး ဝဵင်းၼိဝ်းတေႇလီႇ တႃႇယူတ်းယႃပၢႆးယူႇလီၶိုၼ်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၽွင်းတၢင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းမုင်ႈမွင်း ၶႂ်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူၺ်ႈႁိူဝ်းမိၼ်ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်သေတႃႉ တွၼ်ႈတႃႇတေဢဝ် ႁိူဝ်းမိၼ်ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ႁပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးပွၵ်ႈၶိုၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 4 တႄႉ ဢမ်ႇပႆႇႁပ်ႉႁွင်းလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ပဵၼ် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ ပရႃႇသီးလ်၊ ရတ်ႉသျႃး လႄႈ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး၊ တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးတႄႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီး 3 သႅၼ်ပၢႆသေ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီးၼိုင်ႈမိုၼ်ႇပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း