ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းႁွတ်ႈယူႇမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၶတ်းၸႂ်တႃႇႁႂ်ႈတူဝ်တႅၼ်း NUG လႆႈၶဝ်ႈပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်း UN

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 September 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းႁွတ်ႈ ယူႇမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ် လႄႈ တုၵ်းယွၼ်း တီႈပႃႈၼႃႈ လုမ်းၽွင်းတၢင် ႁူမ်ႈတုမ်ဢႅပ်ႉၾရိၵ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းႁွတ်ႈယူႇမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇတုၵ်းယွၼ်းထိုင်တီႈ လုမ်းၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းသေ လၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈလိူၵ်ႈဢဝ်တူဝ်တႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း ၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ  ႁႂ်ႈပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ တူဝ်တႅၼ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈၵဝ်ႈ (September 2021) ၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉသေ တေမီးပၢင်ၵုမ်လူင်လႄႈ တေတႅပ်းတတ်းလိူၵ်ႈဢဝ် တူဝ်တႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈၼႂ်းသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) တၢင်ႇထိုင်ဝႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢင်ႇထိုင်ဝႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းႁွတ်ႈယူႇ ၼႂ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇတုၵ်းယွၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ပႃႈၼႃႈလုမ်းၽွင်းတၢင်း ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၶွမ်ႇမတီႇတႃႇတေတႅပ်းတတ်းလိူၵ်ႈဢဝ် တူဝ်တႅၼ်းၶဝ်ႈၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 30 August 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းဢၼ်တူင်ႉၼိုင်လွင်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ဝဵင်းလူင်တူဝ်ႇၵျူဝ်ႇ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇတုၵ်းယွၼ်းတီႈ လုမ်းၽွင်းတၢင် မိူင်းဢီႇတီႇယူဝ်းပီးယႃး မႃးယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၢၼ်းဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း ၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉတႃႇသေႇၼၼ်ႉ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လႄႈ တိုၼ်းတေၸုၵ်း ယူႇၽၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းၼႆသေ ယၢမ်းလဵဝ် တူဝ်မၼ်းၶိုၼ်းလႆႈပဵၼ် တူဝ်တႅၼ်းၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ဢၼ် သႂ်ႇသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆဝႆႉတီႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တႃႇတေလႆႈပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇသေ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵူႈလွၵ်းလၢႆးတၢင်း ၶတ်းၸႂ်တေဢၢၼ်းပၢၵ်ႈပႅတ်ႈမၼ်းယူႇမိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း