ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းႁွတ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 September 2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ယူႇတီႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ်ဝႃႈ တီႈယူႇၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ် တူဝ်တႅၼ်းဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမုင်ႈမွင်းၼၼ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း လႄႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်လူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်း (76) ၼႆႉ တေဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းထီႉ 14−21 September 2021 ၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢွၼ်ၼႃႈ တေၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်း (76)  ၼႆႉ လၢႆဝၼ်းဢွၼ်ႇၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈပႃႈၼႃႈလုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်မီးတီႈ ဝဵင်းလူင်ၼိဝ်းယွၵ်ႉၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းႁွတ်ႈယူႇတီႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၸူႉတုမ်ၵၼ်တီႈ ဝဵင်းလူင်ၼိဝ်းယွၵ်ႉသေ တုၵ်းယွၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ တီႈယူႇၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈမၵ်းမၼ်ႈ ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း ၵေႃႉဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈပႃႈၼမ်ယွမ်းႁပ်ႉၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈတုၵ်းယွၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ႁႂ်ႈလႆႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ပႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) သေ ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ႈလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ယၢမ်ႈလႆႈသူင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈၸူးထိုင်တီႈ မိူင်းဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ 193 မိူင်းယဝ်ႉမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ႈလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ တိုၼ်းယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ မိူင်းဢၼ်တေၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ လႄႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၼႂ်းၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် တႃႇႁႂ်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ပေႃးတေႁုၼ်ႈမုၼ်း ယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

တူဝ်ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း ဢၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈတူၺ်းၸွမ်း လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼူၺ်ႇဢူးတေႃႇလၢၼ်ႇယေးၼႆႉၼႆၸိုင် ႁၼ်လႆႈလီယူႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ တိုၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇယူႇလႄႈ ယွၼ်ႉၼၼ် တႃႇႁႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃးတေၵူၼ်ပင်းၵႂႃႇလႄႈ ၵေႃႇသၢင်ႈ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း သိုပ်ႇၶဝ်ႈပႃးတူင်ႉၼိုင်ႈၸွမ်းၵႂႃႇထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈ ဝဵင်းလူင်ၼိဝ်းယွၵ်ႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းယူႇမွၵ်ႈ 500 ပၢႆ လႄႈ တီႈဝဵင်းပၼ်ၵူးပႃး မိူင်းၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇၵေႃႈ မီးယူႇမွၵ်ႈ 150 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 13 September 2021 ၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်း IIMM (Independent Investigative Mechanism for Myanmar) သေ လႆႈၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း လၢႆးႁဵတ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ဝႆႉၼၼ်ႉမီးယူႇ 2 သႅၼ်ပၢႆသေ တေတၢင်ႇၼႄၵႂႃႇ တီႈပၢင်ၵုမ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်း (48) ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းလူင်ၵျီႇၼီႇပႃႇ တေႃႇပေႃးထိုင် လိူၼ်ၼႃႈ (October 2021) ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

တႃႇႁႂ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပေႃးတေမၵ်းမၼ်ႈ ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ လုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တုၵ်းယွၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်လႄႈ ၶတ်းၸႂ်ယူႇၵူႈလၢႆးတၢင်းသေ ၽၢႆႇတၢင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပေႃးတေမၵ်းမၼ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပႂ်ႉႁိူၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်ၸိုဝ်ႈသဵင် ၽွင်းတၢင်ၽၢႆႇသိုၵ်း ဢၼ်မီးတီႈ ဝဵင်းလူင်ဝေႃႇသျိင်ႇတၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇတူႇရဵင်ႇ သႂ်ႇသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း