ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၺႃးတီႉၺွပ်း ယွၼ်ႉလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းသင်ၶလႃႉပူႇရီးသေ လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး လူၺ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၵၢၼ်လႄႈ ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းထႆး  ဢၼ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တီႉၺွပ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 December 2020 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉတီးသီ ၽူႈယိင်းဢႃႇယု 36 ပီႊ ၶၢမ်ႈႁူဝ်ႉလဵၵ်းၼၢမ် တီႈလႅၼ်လိၼ်သေ လၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းထႆးလႄႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းထႆးတီႉၺွပ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းထႆးၵူတ်ႇထတ်းႁူႉဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းယူႇတီႈ ၵွၵ်းမူးသၢမ်သူႇ လႅၼ်လိၼ် မိူင်းယၢင်း-မိူင်းထႆးလႄႈ မၼ်းၼၢင်းတေၵႂႃႇလႄႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၼ်းၼၢင်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းဝႆႉ တီႈမိူင်းထႆး ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းထႆး လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢဝ်တူဝ်မၼ်းၼၢင်း လွႆးဢၢပ်ႈပၼ် ပလိၵ်ႈထႆး တီႈဝဵင်းသင်ၶလႃႉပူႇရီးယဝ်ႉ မိူဝ်ႈပႆႇဢဝ်တူဝ်မၼ်းၼၢင်း လွႆးဢၢပ်ႈပၼ် ပလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၸွင်ႇမၼ်းၼၢင်း မီးလွင်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢမ်ႇမီး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်း တီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ သမုတ်ႇသႃၶွၼ်းယဝ်ႉ ၸွမ်းၸိူဝ်းတူင်ႇတၢင်ႇ လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတီႈ ၵွၵ်းမူးသၢမ်သူႇ လႅၼ်လိၼ် မိူင်းယၢင်း-မိူင်းထႆး ၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်း၊ ပလိၵ်ႈ၊ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် လႄႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇထႆးၶဝ်ၵေႃႈ မီးလွင်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း၊ ၵႆႉသုၵ်ႈလၢင်ႉသီမိုဝ်းႁႂ်ႈမူတ်းသႂ် လႄႈ ၵူတ်ႇထတ်းၼႅၼ်ႈၼႃယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းသင်ၶလႃႉပူႇရီး ၸႄႈတွၼ်ႈၵၢၼ်းၵျၼပူႇရီး ၸိုင်ႈထႆးၼႆႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢမ်ႇပႆႇမီး လွင်ႈတိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်း သေတႃႉ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်း ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း လႄႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၵၢၼ်ႁပ်ႉသူင်ႇၵူၼ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ တႄႉတႄႉ၊ တွၼ်ႈတႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ ၽွင်းၶၢဝ်းပီႊမႂ်ႇၼႆသေ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၶၢတ်ႈႁွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်းဝႆႉလူင်ႈၼႃႈ တီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈယုၵ်ႉလိူၵ်ႈပႅတ်ႈ တင်းမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းလႄႈ မိူင်းႁိမ်း ႁွမ်း ဢၼ်ပဵၼ်မိူင်းထႆးၵေႃႈ မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ တေၸၢင်ႈ တိတ်းၸပ်းမႃးၸွမ်းလႆႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼႆလႄႈ ပိုၼ်ႉတီႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းယၢင်း-မိူင်းထႆး သဵၼ်ႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ် ၵွၵ်းမူးသၢမ်သူႇ ၸႄႈဝဵင်းသင်ၶလႃႉပူႇရီးၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇတင်းမိူင်းထႆးၶဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း